Tez izleme toplantısı süreci (2021-2022 Bahar yarıyılı)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMLARI

UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI SÜRECİ

(Üniversitemiz Senatosu'nun 10.02.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda verilen Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerlidir.)

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anabilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen tüm online sınavları baştan sona kaydederek, bu kayıtları GSÜSBE’ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata uygun olarak hazırladığı yazılı raporu, tez izleme komitesinin diğer üyelerine iletilmek üzere, tez izleme komitesi toplantısı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce danışmanına gönderir.


2. Danışman, öğrencinin gönderdiği raporu tez izleme komitesinin diğer üyelerine iletir.


3. Tez izleme komitesi toplantıları, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim için kullanılan iletişim platformu üzerinde online olarak yapılabilir.

 

4. Çevrim içi tez izleme komitesi toplantılarında danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nun öğrenci, tez izleme komitesinin diğer üyeleri ve kendisi tarafından doldurularak imzalanmasını ve bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasının kendisinegönderilmesini sağlar.

Daha sonra danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “TİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMU”nu doldurur ve bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyaları ile birlikte, tez önerisi savunması için öngörülen tarihten en az 5 (beş) gün önce e-posta ekinde GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

5. GSÜSBE görevlisitüm OKK formları gönderildikten sonratez izleme komitesi toplantısının gerçekleştirilebilmesi amacıyla danışmanın, tez izleme komitesinin diğer üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesini sağlar.

Danışman, diğer jüri üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

6. Danışman, tez izleme komitesi toplantısının yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibin sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatır ve bu toplantıyı kaydeder. Tez izleme komitesinin diğer üyeleri ve ilgili öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tez izleme komitesi toplantısını gerçekleştirir.

DİKKAT! Danışman, online tez izleme komitesi toplantısında öğrencinin katıldığı tüm aşamaları Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almak ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye iletmekle yükümlüdür.


7. Online tez izleme komitesi toplantısı sonunda verilecek kararı tez izleme komitesinin kendi arasında görüşmesi için öğrenci toplantıdan ayrılır. Tez izleme komitesi kararını verir ve komitenin üyelerinden her biri, kendi oyunu sözlü olarak açıklayarak kayda girmesini sağlar. Daha sonra öğrenci toplantıya geri çağırılır ve tez izleme komitesinin nihai kararının öğrenciye sözlü olarak bildirildiği bölüm kayıt altına alınır.

 

8. Danışman dahil, üyelerden her biri, GSÜSBE web sitesinde yer alan TİZ2:UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU”nu doldurur ve imzalar.

Tez izleme komitesinin danışman dışındaki üyeleri, bu formun ve kendisi tarafından hazırlanmış ayrıntılı inceleme raporunun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını, e-posta ekinde danışmana gönderir.

 

9. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “TİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİTOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış TİZ2 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, toplantının sesli ve görüntülü kaydını, öğrencinin sunduğu yazılı raporu içeren dosyayı (pdf formatında) ve TİZ3 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, toplantının yapıldığı günü izleyen güden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1)·        İLGİLİ FORMLAR


TİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMU


TİZ2: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU


TİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI


OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU


TABLO 1


Program

GSÜSBE görevli

e-posta adresi

İşletme Doktora

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Özel Hukuk Doktora

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Kamu Hukuku Doktora

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Doktora

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora

Aygül HIDIRLAR

ahidirlar@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Felsefe Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr