Çevrimiçi Tez Teslim ve Tez Savunma Sınavı Süreci

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ÇEVRİMİÇİ TEZ TESLİM ve TEZ SAVUNMA SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerlidir.*)

 

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anadilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen online sınavı kaydederek, bu kaydı GSÜSBE’ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

 

1. Öğrenci, GSÜSBE Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış tez konusu kapsamında ve Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzundaki kurallara uygun şekilde hazırladığı tez çalışmasını danışman öğretim üyesine e-posta ekinde gönderir.

 

2. Danışman, gönderilen tez çalışmasını inceler, gerekiyorsa metne son şeklinin verilmesi için ilgili öğrenci ile haberleşerek çalışmanın son aşamalarını tamamlatır.

 

3. Danışman,

             - Tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için veya

             - Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve öğrencinin yaptığı düzeltmelerden sonra tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışması için;

benzerlik endeksi toplam oranını gösteren raporu Üniversitemizde uygulanması kabul edilmiş sistemden alır.

Söz konusu oran, hazırlanmış çalışmanın konusu, içeriği ve yararlandığı kaynaklar itibarıyla uygun görülmediği takdirde, danışman bu oranın azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öğrenciden talep eder ve danışman tarafından uygun görülen oran elde edilene kadar süreç ilerlemez.

 

4. Danışman,

             - Tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için veya

             - Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve öğrencinin yaptığı düzeltmelerden sonra tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışması için;

SAV1: TEZ ÇALIŞMASI ONLINE TESLİM FORMU”nu doldurur ve imzalar,

bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasıyla birlikte, tez çalışmasının savunma sınavına girecek şeklini içeren dijital dosyayı (pdf formatında) ve benzerlik endeksi raporunun, “%” ile ifade edilen benzerlik endeksi toplam oranını gösteren ilk sayfasını, e-posta ekinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

GSÜSBE görevlisi tarafından gerekli kontroller yapılır ve varsa, eksiklerin tamamlanması için danışmanla iletişim kurulur.

 

5. Danışman, tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için;

SAV2: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİ ÖNERİ FORMU”nu doldurur ve ilgili anadilim dalı başkanlığının takdirlerine sunar.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

6. İlgili anabilim dalı başkanlığı, gerekli inceleme ve değişiklikleri yaptıktan sonra, SAV2 formunu GSÜ-EDYS üzerinden GSÜSBE’ye gönderir.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

7. İlgili anabilim dalı başkanlığı tarafından GSÜ-EDYS üzerinden gönderilen SAV2 formu GSÜSBE’ye ulaştığında, GSÜSBE Yönetim Kurulu tez savunma sınavı jürisini karara bağlar.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

8. Daha sonra,

8A. GSÜSBE görevlisi, tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için, GSÜSBE Yönetim Kurulunun jüri oluşumuna ilişkin kararını, OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nu ve tez metnini, e-posta ekinde danışmana ve diğer jüri üyelerine gönderir.

Bu mailin jüri üyelerine gönderildiği tarihte, tez çalışması jüri üyelerine teslim edilmiş sayılır.

Danışman, bu e-postanın diğer jüri üyelerine ve öğrenciye ulaştığını teyit eder.


 

8B. GSÜSBE görevlisi, daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve ikinci kez tez savunma sınavına girecek tez çalışmalarının kontrollerinin tamamlanmasından sonra, OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nu ve tez metnini, e-posta ekinde danışmana ve diğer jüri üyelerine gönderir.

Bu mailin jüri üyelerine gönderildiği tarihte, tez çalışması jüri üyelerine teslim edilmiş sayılır.

Danışman, bu e-postanın diğer jüri üyelerine ve öğrenciye ulaştığını teyit eder.

 

9. Danışman, kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMlarının fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

Danışman, SBE web sitesinde yer alan “SAV3: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN ZAMANBİLDİRİM FORMU”nu doldurur, imzalar ve formun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını elektronik ortama aktarır. (Tez savunma sınavı zamanı, tez çalışmasının jüri üyelerine GSÜSBE tarafından mail ekinde teslim edileceği tarih öngörülerek ve ilgili mevzuat uyarınca bu tarihten itibaren bir ay içinde düzenlenecek şekilde belirlenir.)

Danışman, SAV3 formu ile kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez savunma sınavından en az 5 (beş) gün önce GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

10. GSÜSBE görevlisi, gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaştıktan sonra, tez savunma sınavının gerçekleştirilebilmesi için danışmanın, diğer jüri üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesini sağlar.

Danışman, diğer jüri üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

11. Danışman, tez savunma sınavının yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibin sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatır. Toplantıyı başından itibaren ve öğrencinin katıldığı tüm aşamaları içerecek şekilde kaydeder. Diğer jüri üyeleri ve tez çalışmasını savunacak öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tez savunma sınavını gerçekleştirir.

DİKKAT! Danışman, tez savunma sınavında öğrencinin katıldığı tüm aşamaları Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kaydetmek ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye teslim etmekle yükümlüdür.


12. Tez savunma sınavının sonunda verilecek nihai kararı jürinin kendi arasında görüşmesi için öğrenci toplantıdan ayrılır. Jüri kararını verir ve jüri üyelerinden her biri, kendi oyunu sözlü olarak açıklayarak Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kayda girmesini sağlar. Daha sonra öğrenci toplantıya geri çağırılır ve jürinin nihai kararının öğrenciye açıklandığı bölüm de kaydedilir.

 

13. Danışman dahil, jüri üyelerinden her biri, “SAV4: TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nu kendi oyunu gösteren şekilde doldurur ve imzalar. Danışman dışındaki jüri üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.

 


14. Danışman, SBE web sitesinde yer alanSAV5: ONLINE TEZSAVUNMA SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış SAV4 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez savunma sınavının sesli ve görüntülü kaydını ve SAV5 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, tez savunma sınavının yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

 

15. Tez savunma sınavına ilişkin evrakı tamamlanan ve bu sınavda başarılı bulunan öğrencilerin mezuniyet işlemleri, ilgili mevzuatta öngörülen mutat şekilde tamamlanır.


2020-2021 BAHAR YARIYLI ÇEVRİMİÇİ AKADEMİK FAALİYETLERİNDE UYULACAK USUL ve ESASLAR

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve danışmanlar tarafından kayda alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 (beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır.

- Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.

- Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir.

- Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez izleme komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Bu toplantılar, aynı yarıyıl içinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme raporları yoluyla da yapılabilir.

 • İLGİLİ FORMLAR:
 • SAV1: TEZ ÇALIŞMASI ONLINE TESLİM FORMU
 • SAV2: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİ ÖNERİ FORMU
 • SAV3: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • SAV4: TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
 • SAV5: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU
 • TABLO 1

  Adı

  GSÜSBE görevli

  e-posta adresi

  İşletme Yüksek Lisans / Doktora

  Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans

  Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora

  Merve ÜSTÜN

  mustun@gsu.edu.tr

  Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora

  Pınar AĞAR CEBECİ

  pacebeci@gsu.edu.tr

  İktisat Yüksek Lisans

  Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Siyaset Bilimi Yüksek Lisans / Doktora

  Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yüksek Lisans / Doktora

  Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Stratejik İletişim Yüksek Lisans

  Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Uluslararası İlişkiler

  Yüksek Lisans / Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr

  Sosyoloji Yüksek Lisans

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr

  Felsefe Yüksek Lisans / Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr

  Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr