Çevrimiçi Tez Önerisi Savunma Sınavı Süreci

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMLARI

ÇEVRİMİÇİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerlidir.*)

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anabilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen tüm online sınavları baştan sona kaydederek, bu kayıtları GSÜSBE’ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

1. Öğrencinin tez önerisi savunma sınavına girebilmesi için SBE Yönetim Kurulu kararıyla tez konusunun kabul edilmiş ve tez izleme komitesinin görevlendirilmiş olması gerekir.

Bu durumda, online tez önerisi savunması sürecini başlatmak için;

 

1A. Tez konusu ve tez izleme komitesi GSÜSBE Yönetim Kurulu tarafından henüz karara bağlanmamış öğrenci için danışmanı, GSÜSBE web sitesinde yer alan TÖ1: ONLINE TEZ ÖNERİSİSAVUNMASI için TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZ KONUSU ÖNERİSİ FORMU”nu doldurur ve imzalar. Bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını elektronik ortamda ilgili anabilim dalı başkanlığına ve sürecin ilerlemekte olduğuna ilişkin “bilgi için” GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

 

1B. Tez konusu veya tez izleme komitesinin oluşumu hususlarından sadece birinin GSÜSBE Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmış öğrencinin danışmanı,TÖ1: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI için TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZKONUSU ÖNERİSİ FORMU”nun gerekli bölümlerini doldurur ve imzalar. Bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını elektronik ortamda ilgili anabilim dalı başkanlığına ve sürecin ilerlemekte olduğuna ilişkin “bilgi için” GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

 

1C. COVID-19 salgınından önce SBE Yönetim Kurulu kararıyla tez konusu kabul edilmiş ve tez izleme komitesi oluşturulmuş öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma için öngörülen tarihten en az on beş gün önce danışmanına gönderir.

Danışman, öğrenci tarafından gönderilen yazılı raporu, tez izleme komitesinin diğer üyelerine e-posta ekinde iletir ve söz konusu e-postanın ulaştığını teyit eder.

Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMUunun kendisi, komitenin diğer üyeleri ve öğrenci tarafından doldurulmasını ve imzalanmasını sağlar. Komitenin diğer üyeleri ve öğrenci, bu formun imzalanmış fotoğrafı veya taratılmış kopyasını danışmana gönderir.

Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan TÖ2:ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI ZAMAN BİLDİRİM FORMU”nu doldurur ve imzalar.

Danışman, TÖ2 formu ile kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez önerisi savunması sınavından en az 5 (beş) gün önce GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

Sürecin diğer aşamalarına, aşağıda yer alan (7) nci paragraftan devam edilir.

 

2. 1A ve 1B’de belirtilen durumlarda, ilgili anabilim dalı başkanlığı, danışmanın önerisini değerlendirir ve ilgili öğrenci için oluşturulması önerilen tez izleme komitesi ve/veya belirlenmesi önerilen doktora tez konusuna ilişkin yazılı önerisini GSÜ-EDYS üzerinden GSÜSBE’ye gönderir.

 

3. 1A ve 1B’de belirtilen durumlarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, GSÜSBE Yönetim Kurulu ilgili tez izleme komitesinin oluşumu ve tez konusunun belirlenmesi için karar alır.

 

4. 1A ve 1B’de belirtilen durumlarda GSÜSBE görevlisi, GSÜSBE Yönetim Kurulunun ilgili kararını elektronik ortamda danışmana gönderir.

Danışman, söz konusu kararı tez izleme komitesinin diğer üyelerine ve öğrenciye iletir.

 

5. 1A ve 1B’de belirtilen durumlarda, SBE Yönetim Kurulu’nun ilgili kararı üzerinde öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu tez izleme komitesinin diğer üyelerine de sözlü savunma için öngörülen tarihten en az on beş gün önce iletilmek üzere danışmanına gönderir.

Danışman, öğrenci tarafından gönderilen yazılı raporu, tez izleme komitesinin diğer üyelerine e-posta ekinde iletir ve söz konusu e-postanın ulaştığını teyit eder.

 

6. 1A ve 1B’de belirtilen durumlarda danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMUunun kendisi, komitenin diğer üyeleri ve öğrenci tarafından doldurulmasını ve imzalanmasını sağlar. Komitenin diğer üyeleri ve öğrenci, bu formun imzalanmış fotoğrafı veya taratılmış kopyasını danışmana gönderir.

Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan TÖ2:ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI ZAMAN BİLDİRİM FORMU”nu doldurur ve imzalar.

Danışman, TÖ2 formu ile kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez önerisi savunması sınavından en az 5 (beş) gün önce GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

7. 1A, 1B ve 1C’de belirtilen durumların tümü için GSÜSBE görevlileri, tüm OKK formları gönderildikten sonra, doktora yeterlik sınavının gerçekleştirilebilmesi amacıyla danışmanın, tez izleme komitesinin diğer üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesi sağlar.

Danışman, komitenin diğer üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

8. Danışman, tez önerisi savunmasının yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibin sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatır ve bu toplantıyı kaydeder. Tez izleme komitesinin diğer üyeleri ve ilgili öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tez önerisi savunması gerçekleştirir.

DİKKAT! Danışman, online tez önerisi savunmasında öğrencinin katıldığı tüm aşamaları Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almak ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye iletmekle yükümlüdür.


9. Online tez önerisi savunması sonunda verilecek kararı tez izleme komitesinin kendi arasında görüşmesi için öğrenci toplantıdan ayrılır. Tez izleme komitesi kararını verir ve komitenin üyelerinden her biri, kendi oyunu sözlü olarak açıklayarak kayda girmesini sağlar. Daha sonra öğrenci toplantıya geri çağırılır ve tez izleme komitesinin nihai kararının öğrenciye açıklandığı bölüm kayıt altına alınır.

 

10. Danışman dahil, tez izleme komitesi üyelerinin her biri, GSÜSBE web sitesinde yer alan TÖ3: ONLINE TEZÖNERİSİ SAVUNMASI TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU”nu doldurur ve imzalar. Tez izleme komitesinin danışman dışındaki üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.


11. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alanTÖ4: ONLINE TEZ ÖNERİSİSAVUNMASI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış TÖ3 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, toplantının sesli ve görüntülü kaydını, öğrencinin sunduğu yazılı raporu içeren dosyayı (pdf formatında) ve TÖ4 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, tez önerisi savunma sınavının yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).


2020-2021 BAHAR YARIYLI ÇEVRİMİÇİ AKADEMİK FAALİYETLERİNDE UYULACAK USUL ve ESASLAR

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve danışmanlar tarafından kayda alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 (beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır.

- Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.

- Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir.

- Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez izleme komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Bu toplantılar, aynı yarıyıl içinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme raporları yoluyla da yapılabilir.


·        İLGİLİ FORMLAR

 • TÖ1: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI için TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU
 • TÖ2: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • TÖ3: TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
 • TÖ4: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU
 •  

  ·        TABLO 1


  Program

  GSÜSBE görevli

  e-posta adresi

  İşletme Doktora

  Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Özel Hukuk Doktora

  Merve ÜSTÜN

  mustun@gsu.edu.tr

  Kamu Hukuku Doktora

  Pınar AĞAR CEBECİ

  pacebeci@gsu.edu.tr

  Siyaset Bilimi Doktora

  Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora

  Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Uluslararası İlişkiler Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr

  Felsefe Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr