Çevrimiçi Tez İzleme Komitesi Toplantısı Süreci

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMLARI

UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim bahar yarıyılı için geçerlidir.*)

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anabilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen tüm online sınavları baştan sona kaydederek, bu kayıtları GSÜSBE’ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

1. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata uygun olarak hazırladığı yazılı raporu, tez izleme komitesinin diğer üyelerine iletilmek üzere, tez izleme komitesi toplantısı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce danışmanına gönderir.


2. Danışman, öğrencinin gönderdiği raporu tez izleme komitesinin diğer üyelerine iletir.


3. Tez izleme komitesi toplantıları, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim için kullanılan iletişim platformu üzerinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri ayrıntılı inceleme raporları yoluyla (4 no’lu başlık altında açıklanmıştır) veya online olarak (5 no’lu başlık altında açıklanmıştır) yapılabilir.


4. Tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını, AYRINTILI İNCELEME RAPORLARI yoluyla yazılı olarak değerlendirdikleri durumda;


4A. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alanTİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİTOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMUnu doldurur, imzalar ve bu formun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını, bir e-posta ekinde, ilgili GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

 

4B. Danışman dahil, tez izleme komitesi üyelerinin her biri, öğrencinin sunduğu yazılı raporu değerlendirdikleri ayrıntılı inceleme raporlarını hazırlar.

Daha sonra, danışman dahil, üyelerden her biri, GSÜSBE web sitesinde yer alan “TİZ2: UZAKTAN TEZİZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU”nu doldurur ve imzalar.

Tez izleme komitesinin danışman dışındaki üyeleri, bu formun ve kendisi tarafından hazırlanmış ayrıntılı inceleme raporunun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını, e-posta ekinde danışmana gönderir.

 

4C. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alanTİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİTOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasının ekine, öğrenci tarafından hazırlanan raporu (pdf formatında), tez izleme komitesinin tüm üyelerinin ayrıntılı inceleme raporları ile TİZ2 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını koyarak, bir e-posta ekinde, ilgili GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1), tez izleme komitesi toplantısı için bildirilen günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde gönderir.

 

4D. Danışman, değerlendirmenin sonucunu ve tez izleme komitesi üyelerinin her birinin ayrıntılı inceleme raporunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını öğrenciye de bir e-posta ekinde gönderir. Danışman bu e-postaya, “bilgi için”, ilgili GSÜSBE görevlisinin (bkz.TABLO1) e-posta adresini de ekler.

 

5. Tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını, ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞME yoluyla esasen sözlü olarak değerlendirdikleri durumda;


5A. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nun öğrenci, tez izleme komitesinin diğer üyeleri ve kendisi tarafından doldurularak imzalanmasını ve bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasının kendisinegönderilmesini sağlar.

Daha sonra danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “TİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMU”nu doldurur ve bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyaları ile birlikte, tez önerisi savunması için öngörülen tarihten en az 5 (beş) gün önce e-posta ekinde GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

5B. GSÜSBE görevlisi, tüm OKK formları gönderildikten sonra, tez izleme komitesi toplantısının gerçekleştirilebilmesi amacıyla danışmanın, tez izleme komitesinin diğer üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesini sağlar.

Danışman, diğer jüri üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

5C. Danışman, tez izleme komitesi toplantısının yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ İZLEME ve TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibin sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatır ve bu toplantıyı kaydeder. Tez izleme komitesinin diğer üyeleri ve ilgili öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tez izleme komitesi toplantısını gerçekleştirir.

DİKKAT! Danışman, online tez izleme komitesi toplantısında öğrencinin katıldığı tüm aşamaları Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almak ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye iletmekle yükümlüdür.


5D. Online tez izleme komitesi toplantısı sonunda verilecek kararı tez izleme komitesinin kendi arasında görüşmesi için öğrenci toplantıdan ayrılır. Tez izleme komitesi kararını verir ve komitenin üyelerinden her biri, kendi oyunu sözlü olarak açıklayarak kayda girmesini sağlar. Daha sonra öğrenci toplantıya geri çağırılır ve tez izleme komitesinin nihai kararının öğrenciye sözlü olarak bildirildiği bölüm kayıt altına alınır.

 

5E. Danışman dahil, üyelerden her biri, GSÜSBE web sitesinde yer alan TİZ2:UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU”nu doldurur ve imzalar.

Tez izleme komitesinin danışman dışındaki üyeleri, bu formun ve kendisi tarafından hazırlanmış ayrıntılı inceleme raporunun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını, e-posta ekinde danışmana gönderir.

 

5F. Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alanTİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİTOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış TİZ2 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, toplantının sesli ve görüntülü kaydını, öğrencinin sunduğu yazılı raporu içeren dosyayı (pdf formatında) ve TİZ3 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, tez savunma sınavının yapıldığı günü izleyen güden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1)


2020-2021 BAHAR YARIYLI ÇEVRİMİÇİ AKADEMİK FAALİYETLERİNDE UYULACAK USUL ve ESASLAR

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve danışmanlar tarafından kayda alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 (beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır.

- Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.

- Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir.

- Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez izleme komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Bu toplantılar, aynı yarıyıl içinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme raporları yoluyla da yapılabilir.

.

·        İLGİLİ FORMLAR

 • TİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • TİZ2: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU
 • TİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU
 • ·        TABLO 1


  Program

  GSÜSBE görevli

  e-posta adresi

  İşletme Doktora

  Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Özel Hukuk Doktora

  Merve ÜSTÜN

  mustun@gsu.edu.tr

  Kamu Hukuku Doktora

  Pınar AĞAR CEBECİ

  pacebeci@gsu.edu.tr

  Siyaset Bilimi Doktora

  Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora

  Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Uluslararası İlişkiler Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr

  Felsefe Doktora

  Fatma AY

  fay@gsu.edu.tr