Çevrimiçi Doktora Yeterlik Sınavı Süreci

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMLARI

ÇEVRİMİÇİ DOKTORA YETERLİK SINAVI SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerlidir.*)

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anabilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen tüm online sınavları baştan sona kaydederek, bu kayıtları GSÜSBE’ye teslim etmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

1. İlgili doktora programında üç, dört veya beşinci yarıyılında olan, derslerini AGNO’su en az 3,00 olacak şekilde tamamlamış ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri sırasında doktora yeterlik aşaması seçimi danışmanı tarafından GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinde onaylanmış olan öğrenci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında online olarak yapılacak doktora yeterlik sınavına girebilir.

 

2. Danışman, ilgili öğrenci için “DY1: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI TALEP FORMU”nu doldurur ve imzalar. Bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını elektronik ortamda ilgili anabilim dalı başkanlığına ve sürecin ilerlemekte olduğuna ilişkin “bilgi için” GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) gönderir.

 

3. İlgili anabilim dalı başkanlığı, danışmanın başvurusunu yetkili doktora yeterlik komitesinin görüşü doğrultusunda değerlendirir ve düzenlenecek doktora yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamaları için belirlenen zamanlar ile önerilen sınav jürisine ilişkin bilgileri GSÜ-EDYS üzerinden GSÜSBE’ye gönderir.

 

4. GSÜSBE Yönetim Kurulu ilgili doktora yeterlik sınavının zamanı ve jürisi konusunda karar alır.

 

5. GSÜSBE görevlisi, GSÜSBE Yönetim Kurulunun ilgili kararını ve “OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nu elektronik ortamda danışmana gönderir.

Danışman, söz konusu kararı ve OKK formunu doktora yeterlik sınavı jürisinin diğer üyelerine ve öğrenciye iletir.


6. Danışman, kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

Danışman, GSÜSBE web sitesinde yer alan “DY2: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI ZAMAN BİLDİRİM FORMU”nu doldurur, imzalar ve formun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını elektronik ortama aktarır. (Online doktora yeterli sınavının yazılı ve/veya sözlü aşamalarının zamanı, GSÜSBE Yönetim Kurulunun yukarıda anılan kararında belirtilen zamanlarla aynı şekilde bildirilir.)


Danışman, DY2 formu ile kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, doktora yeterlik sınavından en az 5 (beş) gün önce GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

 

7. GSÜSBE görevlileri, tüm OKK formları gönderildikten sonra, doktora yeterlik sınavının gerçekleştirilebilmesi için danışmanın, diğer jüri üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesini sağlar.

Danışman, diğer jüri üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

8. Doktora yeterlik sınavının yazılı aşamasında danışman, sınavın yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekip sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatarak, toplantının tamamını kayıt altına alır.

Gerek görülmesi halinde diğer jüri üyeleri de bu toplantıya katılır.

Öğrenci, Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekip sayfasındaki ilgili toplantıya bilgisayarının mikrofonu ve kamerası açık şekilde katılır ve yazılı aşama boyunca mikrofonu ve kamerayı açık şekilde bulundurur.

Yazılı sınav soruları öğrenciye okunur veya “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekip sayfasındaki “ödevler” başlığının altına metin olarak yüklenir ve soruların öğrenci tarafından okunduğu danışman tarafından teyit edilir.

Yazılı sınav süresi boyunca öğrenci izlenir. Sınav süresi sonunda öğrenci, danışmanın tercihi doğrultusunda, cevap kağıdını adı geçen sisteme yüklemek veya e-posta ekinde yollamak suretiyle danışmana iletir.

DİKKAT! Danışman, doktora yeterlik sınavının öğrencinin katıldığı yazılı ve/veya sözlü tüm aşamalarını Microsoft Teams Platformu üzerinde kayıt altına almak ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye iletmekle yükümlüdür.


9. Danışmanöğrencinin yazılı sınav cevap kağıdının fotoğrafı/taratılmış kopyası veya cevaplarının yer aldığı dijital dosyayı diğer jüri üyelerine e-posta ekinde gönderir.

Öğrencinin yazılı aşama verdiği cevaplar, danışman ve diğer jüri üyeleri tarafından incelenir, değerlendirilir ve öğrencinin yazılı aşamada aldığı nihai not karara bağlanır.

 

9A. Öğrenci yazılı aşamada 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) alamadığı takdirde yazılı aşamada BAŞARISIZ olur ve doktora yeterlik sınavının sözlü aşamasına katılamaz.

Bu durumda;

·      Danışman dahil, jüri üyelerinden her biriGSÜSBE web sitesinde yer alan DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nun YAZILI SINAV SONUCU bölümünü ve GENEL SONUÇ bölümünü öğrencinin “BAŞARISIZ” (F) olduğunu belirterek doldurur ve imzalar. Danışman dışındaki jüri üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.  

·       DanışmanGSÜSBE web sitesinde yer alan “DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nın YAZILI SINAV SONUCU bölümünü ve GENEL SONUÇ bölümünü doldurur, öğrencinin “BAŞARISIZ” olduğunu belirtir, formu imzalar ve bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış DY3 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, öğrencinin yazılı sınav cevap kağıdının fotoğrafı/taratılmış kopyası veya cevaplarının yer aldığı dijital dosyayı, doktora yeterlik sınavının yazılı aşamasının sesli ve görüntülü kaydını ve DY4 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, sınavın yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

·        Danışman, yazılı sınav aşamasında başarısız olduğu kesinleşen öğrenciye bir e-posta göndererek durumu ve sözlü sınav aşamasına katılma hakkı bulunmadığını bildirir.

 

9B. Öğrenci yazılı aşamada 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) aldığı takdirde, yazılı aşamada BAŞARILI olarak doktora yeterlik sınavının sözlü aşamasına girmeye hak kazanır.

Bu durumda;

·        Danışman dahil, jüri üyelerinden her biriGSÜSBE web sitesinde yer alan DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nun sadece YAZILI SINAV SONUCU bölümünü doldurur ve danışman dışındaki jüri üyeleri, kanaatlerini sözlü olarak danışmana bildirir.

·      Danışman diğer jüri üyelerinin sözlü olarak bildirdikleri kanaatlerini de göz önünde bulundurarak, GSÜSBE web sitesinde yer alan DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nın sadece YAZILI SINAV SONUCU bölümünü doldurur.

·        Danışman, yazılı sınav aşamasında başarılı olduğu kesinleşen öğrenciye bir e-posta göndererek, önceden belirlenen zamanda sözlü sınava katılmasını bildirir.

·      Sözlü sınav zamanına kadar danışmanlarından herhangi bir bilgi alamayan öğrenciler, Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekip sayfasında sözlü sınav için önceden belirlenen zamanda hazır bulunur.

 

10. Doktora yeterlik sınavının sözlü aşamasında danışman, sınavın yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_DOKTORA YETERLİK PLATFORMU” adlı ekip sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatarak toplantının öğrencinin katıldığı tüm bölümlerini kayıt altına alır.

Diğer jüri üyeleri ve öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda doktora yeterlik sınavının sözlü aşaması gerçekleştirilir.

DİKKAT! Danışman, doktora yeterlik sınavının öğrencinin katıldığı yazılı ve/veya sözlü tüm aşamalarını Microsoft Teams Platformu üzerinde kayıt altına almak ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye iletmekle yükümlüdür.


10A. Öğrenci sözlü sınav aşamasında 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) alamadığı takdirde sözlü aşamada BAŞARISIZ (F) olur.

Bu durumda;

·     Danışman dahil, jüri üyelerinden her biri, “DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nun (daha önce doldurdukları YAZILI SINAV SONUCU bölümünün yanı sıra) SÖZLÜ SINAV SONUCU bölümü ile GENEL SONUÇ bölümünü, öğrencinin “BAŞARISIZ” (F) olduğunu belirterek doldurur, imzalar ve danışman dışındaki jüri üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.

·   Danışman, DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nın (daha önce doldurduğu YAZILI SINAV SONUCU bölümünün yanı sıra) SÖZLÜ SINAV SONUCU bölümünü ve GENEL SONUÇ bölümünü doldurur, öğrencinin “BAŞARISIZ” olduğunu belirtir, formu imzalar bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

    Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış DY3 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, öğrencinin yazılı sınav cevap kağıdının fotoğrafı/taratılmış kopyası veya cevaplarının yer aldığı dijital dosyayı, doktora yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarının sesli ve görüntülü kaydını ve DY4 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, sınavın yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

·       Danışman, sözlü sınav aşamasında başarısız olduğu kesinleşen öğrenciye bir e-posta göndererek durumu bildirir.

 

 

10B. Öğrenci sözlü aşamada 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) aldığı takdirde, sözlü aşamada da BAŞARILI (P) olarak, doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olur.

Bu durumda;

·     Danışman dahil, jüri üyelerinden her biri, “DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nun (daha önce doldurdukları YAZILI SINAV SONUCU bölümünün yanı sıra) SÖZLÜ SINAV SONUCU bölümü ile GENEL SONUÇ bölümünü, öğrencinin “BAŞARILI” (P) olduğunu belirterek doldurur, imzalar ve danışman dışındaki jüri üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.

·     Danışman, DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nın (daha önce doldurduğu YAZILI SINAV SONUCU bölümünün yanı sıra) SÖZLÜ SINAV SONUCU bölümünü ve GENEL SONUÇ bölümünü doldurur, öğrencinin “BAŞARILI” (P) olduğunu belirtir, formu imzalar bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

     Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış DY3 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, öğrencinin yazılı sınav cevap kağıdının fotoğrafı/taratılmış kopyası veya cevaplarının yer aldığı dijital dosyayı, doktora yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarının sesli ve görüntülü kaydını ve DY4 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, sınavın yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

·      Danışman, yazılı sınav aşamasında başarılı olduğu kesinleşen öğrenciye bir e-posta göndererek durumu bildirir.


2020-2021 BAHAR YARIYLI ÇEVRİMİÇİ AKADEMİK FAALİYETLERİNDE UYULACAK USUL ve ESASLAR

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve danışmanlar tarafından kayda alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 (beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır.

- Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır.

- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.

- Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir.

- Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez izleme komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Bu toplantılar, aynı yarıyıl içinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme raporları yoluyla da yapılabilir.


·        İLGİLİ FORMLAR


DY1: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI TALEP FORMU


DY2: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI ZAMAN BİLDİRİM FORMU


DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU


DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI


OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU


·        TABLO 1


Program

GSÜSBE görevli

e-posta adresi

İşletme Doktora

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Özel Hukuk Doktora

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Kamu Hukuku Doktora

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Doktora

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Felsefe Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr