7417 SAYILI KANUN’LA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU AŞAMASI

7417 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 83’üncü madde (RG.05.07.2022-31887), ilgili koşulları sağlayanlar için öğrenci affından yararlanma imkânı öngörmüş ve yayımı tarihinde (05.07.2022 günü) yürürlüğe girmiştir.Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi uyarınca “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri” (tıklayınız) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili web sayfası üzerinde 22.07.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

*Enstitümüze başvurular şahsen yapılacaktır. Başvurularda kullanılması önerilen form örneği için tıklayınız.

*Söz konusu form ekinde yer alacak belgeler şöyledir:

- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınmış olabilir)

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

- Askerlik durum belgesi

- İlişik kesme işleminin örneği (Başvuran kişide mevcut olması halinde eklenecektir) 

Bu kapsamda yaptığı başruvu kabul edilen öğrencilerimiz için Üniversitemizdeki Programlara İlişkin Uygulama, Usul ve Esasları Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 21.09.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı toplantısında kabul edilmiş (Tıklayınız
MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamında yapılan başvurularda;
a) 03.10.2022 tarihine kadar başvuran öğrencilere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak ilgili programda öğrenimine devam etme hakkı verilir.
b) 03.10.2022 tarihinden sonra başvuran öğrencilere, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından başlayarak ilgili programda öğrenimine devam etme hakkı verilir.

Yukarıda anılan 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 83 (tıklayınız) ve “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri” (tıklayınız) uyarınca;  

Öğrenci affından yararlanamayacak olanlar:

Daha önce kayıtlı olduğu programdan;

- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,

- Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları,

- Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları

gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler. 

Öğrenci affından yararlanabilecek olanlar:

Af imkanından yararlanamayacağı yukarıda belirtilenler hariç, Enstitümüzün tüm yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler ve Enstitümüzün bir programını kazanarak kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri halde (hukuken kayıt yaptırmalarına engel bir durum bulunmamasına karşın) kayıt yaptırmayanlar. 

Başvuru süresi:

Uygulama ilkeleri kapsamında “2) Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine” karar verilmiştir.

Bu durumda, son başvuru tarihi kural olarak 7 Kasım 2022 olmakla birlikte, Enstitümüz programlarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının 3 Ekim 2022 tarihinde başlaması öngörüldüğünden, özellikle öğrenimine GÜZ yarıyılında başlamak isteyen ve DERSLERE KAYIT yaptırması söz konusu olanların, Eylül ayının ilk haftasında başvurularını tamamlamış olmaları tavsiye olunur. 

Anılan Kanun uyarınca, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği [05.07.2022] tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır”. 

Ayrıca Uygulama İlkeleri kapsamında “4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine” karar verilmiştir. 

Kayıt işlemlerindeki KOŞUL konusunda:

Uygulama İlkeleri kapsamında, “22) Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine” karar verilmiştir.

Ayrıca, Uygulama İlkeleri kapsamında;

“23) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna” 

“5) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine” 

“20) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerine” karar verilmiştir.  

Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra, söz konusu öğrenci affı kapsamında başvuru yapacakların 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 83 (tıklayınız) ve “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri”nin (tıklayınız) tamamını şahsen incelemeleri önemle rica olunur. 

Bilgilerinize sunulur.