Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Bu program, uluslararası ilişkiler veya başka disiplinlerden gelen öğrencilerin sistemik, küresel, ulusal, yerel ve bireysel düzlemde gelişmeleri analiz etme ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilme yeteneklerini arttırmayı hedeflemektedir. Tarih, sosyoloji, hukuk, ekonomi, siyaset ve bölge odaklı dersler sayesinde öğrencilere özel ilgi ve hedeflerine göre kendilerini geliştirme imkânı da sunulmaktadır. Bu program mezunları, farklı alanlardan ve disiplinlerden gelmelerine paralel olarak, farklı iş kollarında da kendilerine yer edinme ve yükselme şansı yakalayabilmektedir. Bu anlamda, devlet kurumları, medya, uluslararası örgütler, STK’lar, özel sektör kuşkusuz ilk sıralarda yer almaktadır.

 

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Bu program, öğrencilerimizin kazanmasını istediğimiz özellikler temel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede program, Uluslararası İlişkiler disiplinine yönelik eğitimin de ötesinde, öğrencilere donanım açısından olabildiğince geniş bir yelpaze sunmaya çalışmaktadır. Seçmeli ders yerine tüm derslerin zorunlu olması da hedefe ulaşmak için önemli görülmektedir. Bu program, ismine ve hedeflerine uygun şekilde, dünyadaki ve Türkiye’deki seçkin üniversite ve araştırma merkezlerinin programları incelenerek oluşturulmuştur.

 

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Bu programa başvuracak olan adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekmektedir.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

4. Bu Programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

Bu program, üç dönem ve on dersten oluşmaktadır. Söz konusu on ders, dönemler arasında ilk dönem üç, ikinci dönem dört ve son dönemde üç adet olacak şekilde dağılmıştır. Derslerin hepsi haftalık olarak üç saat uzunluktadır. Dersler hafta içi olacak şekilde düzenlenmektedir.

 

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Uluslararası İlişkiler Tarihi, Uluslararası Örgütler, Ortadoğu'da Güncel Sorunlar, Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz Etütleri.

Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Uluslararası İlişkiler Tarihi, Güncel Dünya Politiği, Çatışma Çözümleri, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler.

 


6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Bu programdaki derslerde çeşitli ölçme ve değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme için vize ve final sınavı tercih edilebileceği gibi, ödev ve final ya da küçük sınavlarla birlikte ödev ve final yapılabilmektedir. Her yarıyıl başında, her derste uygulanacak olan yöntem ile ölçme-değerlendirme unsurlarının ağırlıkları, ilgili dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından ilan edilmektedir. Öğrencinin derste başarılı olabilmesi için ders takibi, önerilen kaynakların okunması, ödev ile sunumların zamanında ve eksiksiz yapılması, son olarak düzenli çalışma genel anlamda yeterli olmaktadır.

 

7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Üç dönemdeki on dersten başarılı olmanın ve gerekli ortalamayı (4.00 üzerinden en az 2.75) sağlamanın yanında, bitirme projesinin de üçüncü dönemde bitirilmesi ve danışman öğretim üyesinden başarılı onayını alınması gerekmektedir.

 

8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

 

9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Bu programın mezunları, 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan ilgili karar doğrultusunda yurt içindeki üniversitelerin doktora programlarına başvuramamakla birlikte, yurt dışındaki doktora programlarına kayıt yaptırabilmektedir.

 

 10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Bu programdan mezun öğrencilerimizin büyük çoğunluğu özel sektörün farklı dallarında çalışmaktadır. Ayrıca medya kuruluşlarında çalışırken programa kaydolan çok sayıda öğrencimiz olduğu gibi, bu sektörde işe girebilme hedefiyle programa başvuran öğrencilerimiz de mevcuttur. Kamu kurumlar ve özellikle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışabilmek için programa gelmiş ve Bakanlık sınavını kazanmış öğrencilerimiz de bir başka kategoridir. Son olarak, akademik kariyer hedefiyle programa başvurmuş ve mezuniyet sonrasında diğer gereklilikleri de yerine getirerek doktora aşamasına devam etmiş öğrencilerimizin olduğu da belirtilmelidir.

 

11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Programa ilişkin bilgi almak için Bölüm Başkan Yardımcısı ve Program Koordinatörü Doç. Dr. Ali Faik Demir’le, programda yer alan derslere ilişkin olarak ise, ilgili derslerden sorumlu öğretim üyeleriyle iletişim kurulabilir.

 

Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmeoutcomes/141