Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Anılan program Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İdare Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku, İş Hukuku gibi bilim dallarının alanına giren dersleri kapsamaktadır.

Eğitim çağdaş, yenilikçi, analitik düşünmeye teşvik eden, tartışma ve sorgulama odaklı bir yöntemle yapılmaktadır. Öğrenci sayısının az olması, öğrencilerin derslere interaktif bir şekilde katılmasını sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler aracılığıyla yüksek lisans programı öğrencileri, alanlarında yetkin Türk ve yabancı öğretim üyeleri ve diğer hukuk meslekleri mensuplarıyla temas kurma olanağına sahip olmaktadır. Bu sayede ulusal hukuk sistemimizin ötesine geçilerek, başta Fransız hukuku olmak üzere karşılaştırmalı hukuktaki konuya ilişkin düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Son yıllarda sağlık hukuku alanında ulusal ve uluslar üstü düzeyde pek çok yeni hukuki düzenleme yapılması, mevcut düzenlemelerin ihtiyaçlara bağlı olarak revize edilerek güncelleştirilmesi ve sağlık hukukuna ilişkin alanın hukuk mevzuatı içinde giderek artan bir yer edinmesi bu alanın tüm yönleriyle incelenmesini bir zorunluluk haline getirmektedir.

Sağlık hukuku dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda kendine özgü kuralları olan, farklı hukuk dallarına ilişkin ilke ve mevzuatın bir arada kullanıldığı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumun arkasında kuşkusuz insan haklarına ilişkin olarak meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, sağlığın bir hizmet olarak alınıp satılabilir bir meta haline gelmesinin yattığı açıktır. Sağlığın hukuki ilişkinin konusu olmasının bir sonucu olarak bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hizmetlerin özel ya da kamusal makamlarca sunulmasına bağlı olarak medeni hukuk veya idare hukuku uyuşmazlıkları ortaya çıkabileceği gibi, kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik bir fiil olan tıbbi müdahale neticesinde ceza hukuku sorumluluğu da doğmaktadır. Bu durum sağlık hukukunun multidisipliner bir çerçevede incelenmesi ihtiyacına yol açmaktadır. Ayrıca, bu alanda yalnızca sağlığın korunması, teşhis, tedavi gibi klasik anlamdaki hizmetler değil; sağlık verilerinin gizliliği, sağlık iletişimi ve reklam hukuku, ilaç hukuku, tıbbi malzeme hukuku, biyohukuk gibi alanlar da hızla hukuk uygulamasına girmiştir. Öte yandan, sağlık harcamaları da sağlık hukukunun bir parçası olduğundan, bu alanın sosyal güvenlik ve sigorta hukuku ile sıkı bir bağlantı içinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sağlık hukuku tezsiz yüksek lisans programımızın multidisipliner yapısı doğrultusunda, bu alanların tümünü içine alan bir eğitim olanağının öğrencilere sunulması temel amacımızdır.

Yine, başta bilirkişilik müessesesi olmak üzere, pek çok yargılama usulü kurumunun sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklar bakımından ayrı bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu müesseselerin tüm yönleriyle incelenmesi bir ihtiyaç haline gelmektedir. Zira hukuk ve sağlık uygulayıcıları, çoğu zaman bilirkişi makamlarınca verilen kararlar doğrultusunda hareket etmek durumunda kalabilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin, tıbbi uygulamaların, sağlık cihaz ve malzemelerinin teminin, sağlık turizminin günümüzde küresel bir boyut kazandığı dikkate alındığında, bu alandan kaynaklanan uyuşmazlıkların da giderek artarak ön plana çıkması söz konusu olmaktadır. Bu alandan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuk uygulayıcılarının uzmanlaşma kazanması, sağlık hizmet sunucularının ve sağlık uygulayıcılarının ise kendilerini koruması, hak ve sorumluluk alanlarının sınırlarının çizilebilmesi bakımından bu alanın bütünsel bir yaklaşımla incelenmesi sağlık hukuku tezsiz yüksek lisans programımızın temel amacıdır. Dolayısıyla yalnızca hukukçuları değil; alanda faaliyet yürütmekte olan sağlık çalışanlarına yönelik olarak eğitim sunulması hedeflenmektedir.

 Program Kazanımları şöyledir:

              Sağlık hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,

       Sağlık alanındaki kamusal ve özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinden

        doğan uyuşmazlıklara ilişkin uygulama ve güncel içtihadın incelenmesi,

       Multidisipliner bir hukuk dalı haline gelen sağlık hukukuna farklı perspektiflerden yaklaşma,

       Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,

       Somut olay örnekleri çerçevesinde uygulayıcılara pratik bilgiler sunma,

       Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde

        kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,

       Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,

       Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,

       Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,

       Sağlık hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,

       Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,

       Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,

       Sağlık hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.

 

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Kamu hukuku ve özel hukukun kesişim noktası olan sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış, teknik hukuk bilgisine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, bu alandaki sorunlar hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış elemanların kamu yönetiminde ve özel sektörde görev yapması iyi yönetişimi sağlayacak, sağlık hizmetlerinin sunulmasında kaliteyi arttıracak bir etmen olacaktır. Yine, sağlık personelinin de sağlık hukuku alanında yeterli donanıma sahip olması, kendi faaliyet alanının yetki ve sınırlarını bilmesini sağlayacak, mesleki gelişimi bakımından da faydalı olacaktır.

Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde, hukuk kurallarının çoğu zaman yetersiz kaldığı, kendine özgü kuralları ve uygulamaları olan sağlık hukukunun bu özellikli yapısının ortaya konulması, uygulayıcılara somut örneklerden hareketle pratik bilgiler kazandırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca program yalnızca avukatlar ve hukuk uygulayıcılarına ilişkin olarak değil; başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere, sektörde faaliyet yürüten kişilere yönelik kapsamlı bir müfredatı içine almaktadır. Başka bir deyişle, sağlık alanının tüm yönlerine ilişkin kapsamlı açıklama ve bilgiler öğrencilere sunulmaktadır.

Bütün bu amaçlar gerçekleştirilirken, tümden gelimci bir yöntem değil, somut örnek ve uyuşmazlıklardan, mahkeme kararlarından hareketle tümevarımcı bir yöntem izlenmektedir. Böylece, farklı hukuk dallarına ait teorik bilgilerin açıklanarak, bunların sağlık uyuşmazlıklarında da uygulanmasından ziyade; doğrudan sağlık uyuşmazlıklarına yönelik uyuşmazlıkların ve bunların çözümünün sistemli bir şekilde kategorize edilmesi sağlanmaktadır.

 

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

- Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir.

 - Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Galatasaray Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 puan almaları veya uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Galatasaray Üniversitesi Senatosunun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir.

 - Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İletişim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültelerinden mezun olma koşulu aranır.

 (Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)


4. Bu Programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programında, mezunları ulusal ve uluslararası alanda araştırmaya ve uygulamaya hazırlayan dersler yer almaktadır. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili düzenlemesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dersten oluşur. Haftada beş gün ders yapılmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.


 5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

İnsan Hakları Bağlamında Hasta Hakları, Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu, Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği, Sağlık Hizmetlerine Hakim Olan Kamu Hukuku İlkeleri, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Hasta Haklarının Korunması, Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu, İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu, İlaç Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sağlık Alanına İlişkin Özel Sigorta Türleri.

 

6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Programda alınan derslerin sınavları yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca dersten sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak dönem içi çalışmalar (ödev, sunum vs.) da not değerlendirmesine tabi tutulabilmektedir.

 

 7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili düzenlemesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programı derslerin yanı sıra dönem projesinden oluşur. Öğrenciler derslerini tamamlamanın yanı sıra dönem projelerini, ilgili danışman öğretim elemanının gözetiminde hazırlamakla yükümlüdür. Dönem projesinin başarılı bulunmasını takiben mezuniyet hakkı elde edilmektedir.

  

8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

 Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve dönem projesini Enstitüye teslim eden öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilgili tezsiz yüksek lisans diplomasını alma hakkı kazanır.


9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Sağlık hukuku tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi mümkündür.


10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Üniversitemizdeki yeni bir programlardan biri olan Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın henüz mezun olmuş öğrencisi bulunmamaktadır.


11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Programa ilişkin olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr. Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU ile (cyuzbasioglu@gsu.edu.tr) elektronik posta adresi üzerinden iletişim kurulabilir.

Üniversitemizin 2020 tanıtım filmi için tıklayınız.

Bu Programın ECTS sayfasına, Üniversitemiz ECTS sistemi üzerinden ulaşılabilir.