Erasmus+

Erasmus+ öğrenci hareketliliği Enstitümüz,

- Doktora programları öğrencileri için sadece "tez aşaması"nda ve en fazla iki yarıyıl,

- Tezli yüksek lisans programları öğrencileri için sadece "tez aşaması"nda ve en fazla bir yarıyıl mümkündür.

- Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrencilerinin Erasmus+ Programına katılımları mümkün değildir.

Konuya ilişkin kuralların belirlendiği Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğiim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi şöyledir:

"Öğrenci değişim programları

MADDE 39 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversitenin yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı anlaşmalarda öngörülen koşullara uygun nitelikteki ve tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin öğrenimlerinin bir bölümünü ilgili anlaşmalar uyarınca, söz konusu üniversitelerden birinde yapmasına karar verebilir. Bu çerçevede, kayıtlı oldukları yüksek lisans programının toplam ders yükünü başarıyla tamamlayan tez aşamasındaki öğrencilerin öğrenimlerinin en fazla bir yarıyılını, kayıtlı oldukları doktora programında doktora yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrencilerin öğrenimlerinin en fazla iki yarıyılını bir yabancı üniversitede geçirmesine karar verilebilir.

(2) Bu öğrenim imkânları öğrencilere, Enstitü tarafından kontenjanlar, başvuru koşulları, tarihleri ve süreleri belirtilerek duyurulur. Başvurular, Enstitüye yapılır. Başvuru için öğrencinin, o aşamaya kadar AGNO’sunun 4,00 tam not üzerinden en az 3,00 olması ve yabancı üniversitede takip etmek istediği lisansüstü programın eğitim-öğretim dilini en az CEFR B2 düzeyinde bildiğini gösteren geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olması gerekir.

(3) Anabilim dalı başkanlıkları, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak, öğrencinin başarı durumunu ve diğer başvuru koşullarına uygunluğunu dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığı ile yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderilebileceğini, ilgili kontenjanlar dahilinde tespit eder. Anabilim dalı başkanlıkları bu tespiti yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.

(4) Tespit edilen adaylar, ilgili yabancı üniversite, takip edilecek program, bu programda adayın gerçekleştirmekle yükümlü olduğu çalışmalar ile bunların AKTS kredisi karşılıkları gösterilecek şekilde, ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları karara bağlanır.

(5) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında denklik aranmaz. Ancak söz konusu üniversitelerdeki öğrenim yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

(7) Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile AGNO’nun belirli bir düzeyin üzerinde olması da dahil, bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir."


Yukarıdaki maddede belirtilen kurallara uyulmaksızın ve ilgili öğrenciler hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı alınarak sonlandırılmayan iş ve işlemler hukuka aykırıdır.

Yukarıda yazılı koşulları karşılamayan öğrencilerimiz hakkında Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınamaz ve bu öğrenciler için hazırlanacak diploma eklerinde öğrenci hareketliliği bilgisi yer almaz.

Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan ve lisansüstü programlarda Erasmus+ öğrenci hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıda belirtilen ilgili Erasmus+ Koordinatörleriyle iletişime geçebilirler.

Doktora Programları Erasmus+ Koordinatörleri

Sıra NoProgramın AdıErasmus Koordinatörü
1 Kamu Hukuku Doç. Dr. Özen ÜLGEN ADADAĞ
2 Özel Hukuk Doç. Dr. Nur BOLAYIR
3 İşletme Öğr.Gör.Dr. Hale Dilek SÜER
4 İktisat Ar.Gör.Dr. Yeşim GÜRBÜZ
5 Uluslararası İlişkiler Prof.Dr. Füsun TÜRKMEN
6 Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Erinç ARSLANBOĞA
Dr. Umut ÖKSÜZAN
7 Siyaset Bilimi Öğr.Gör.Dr.Esra ATUK
8 Medya ve İletişim Çalışmaları Araş.Gör.Dr.İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
Tezli Yüksek Lisans Programları Erasmus Koordinatörleri

Sıra NoProgramın AdıErasmus Koordinatörü
1 Kamu Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Demirhan Burak ÇELİK
2 Özel Hukuk Prof.Dr.Tolga AYOĞLU
3 İşletme Öğr.Gör.Dr. Hale Dilek SÜER
4 İktisat Ar.Gör.Dr. Yeşim GÜRBÜZ
5 Uluslararası İlişkiler Prof.Dr.Füsun TÜRKMEN
6 Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Erinç ARSLANBOĞA
Dr. Umut ÖKSÜZAN
7 Siyaset Bilimi Öğr.Gör.Dr. Esra ATUK
8 Medya ve İletişim Çalışmaları Ar.Gör.Dr. İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
9 Stratejik İletişim Yönetimi Ar.Gör.Dr. İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN