Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Tanımı

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de pazarlama faaliyetlerine koşut olarak lojistik yönetimi gün geçtikçe hızla gelişen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Bu sektörlerin gelişimi için gerekli en önemli faktör bilgili ve nitelikli insan gücüdür. Bu program, beraberce düşünüldüklerinde pazarlama ve lojistik yönetiminin kurumsal gelişiminde rol alacak insan kaynağını yetiştirmek amacıyla farklı disiplinlerde lisans derecesi almış adayları pazarlama ve lojistik konularında geliştirmek, bu konularda lisans düzeyinde eğitim almış adayları ise daha ileri düzeyde pazarlama ve lojistik yönetimi becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.

Programın eğitim dili Türkçe olup program yarının yöneticilerine pazarlama ve lojistik yönetimine çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.

 

Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKDİL veya Galatasaray Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS kredilik ders (12×6=72 AKTS) ve dönem projesini (18 AKTS) başarıyla tamamlamaları gereklidir.

Programın toplam tamamlanma süresi 3 yarıyıldır. Her yarıyıl için öğrencinin seçtiği ders sayısına göre, cumartesi günleri de dahil olmak üzere, haftada 4 ila 6 gün derslere devam edilmelidir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilan edilen kontenjanlar dahilinde tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, İşletme Bölümünün gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesi ve diğer koşullar da aranır.

Başka bir kurumda alınan dersin/derslerin içeriğinin, Enstitü’nün programında yer alan bir dersin içeriğine uygun olması ve bu durumun Enstitü’nün ilgili komisyonu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.

 

Program Yeterlilikleri

1)     Lisans düzeyi yeterliliklerine de dayalı olarak pazarlama ve lojistik yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmelidir.

2)     Temel işletme fonksiyonlarının yanısıra özellikle pazarlama ve lojistik yönetimi alanında kullanabileceği sayısal yöntemler hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.

3)     İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerinde gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir.

4)     Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir.

5)     Yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir.

6)     İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları ve riskleri zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir.

7)     Sayısal tekniklerden yararlanarak pazarlama ve lojistik sorunlara çözümler üretebilmelidir.

8)     Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir.

9)     En az bir yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır.

10)  Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir.

11)  Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır.

12)  İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır.

 

Mezunların Mesleki Profili

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yönetici adayları ve yöneticilere yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler işletmenin stratejik yönetim, pazarlama ve uluslararası pazarlama yönetimi, e-pazarlama, lojistik, e-lojistik, depo ve tedarik zinciri yönetimi alanlarındaki teorik ve pratik bilgilerini ve uzmanlık alanlarını genişletebilmekte ve gerek kamu gerek özel sektörde yöneticilik pozisyonlarının doğal adayları olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programına devam eden ve geçmek istedikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getiren öğrenciler geçiş için başvurabilirler. Bu şekildeki geçişler tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dönemde ve aynı usuller uygulanarak yapılır.

Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin, tezli yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilmesi için bu Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı %40’dan az, %60’dan çok olmamak koşulu ile yarıyıl içi çalışmalarının ve sınavların ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında yazılı olarak Enstitü’ye bildirilir ve Enstitü’nün internet sitesinde ve otomasyon sisteminde yayımlanır. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir :

 

Başarı Notu

Katsayısı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0.00

 

 

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir.

Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için, derslere ve yarıyıl içi çalışmalara %70den az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen bir öğrenci derse devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve harf notu IA olarak değerlendirilir.

Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not, not ortalamaları hesabında F notu gibi işlem görür.

Dönem projesi dersinin başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

 

Eğitim Türü

Program bir ikinci öğretim programıdır.

 

İletişim

Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul

Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu 

 Telefon Numarası: 0212 227 44 80  Dahili : 1140

E-Posta adresi : rhacirustemoglu@gsu.edu.tr

Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi A. Fahri Negüs

Telefon Numarası : 0212 227 44 80  Dahili : 1703

E-Posta adresi : fnegus@gsu.edu.tr

 

Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/37