Online Tez Teslim ve Tez Savunma Sınavı Süreci

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ONLINE TEZ TESLİM ve TEZ SAVUNMA SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için geçerlidir.*)

 

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan sürecin her aşamasının tam ve doğru şekilde tamamlandığını gözetmekle, gerekmesi halinde ilgili anadilim dalı başkanlığı, GSÜSBE yetkilileri, öğrenci veya diğer jüri üyeleri ile iletişim kurmakla ve gerçekleştirilen online sınavı kaydederek, bu kaydı GSÜSBE’ye iletmekle DANIŞMAN yükümlüdür.

 

 

1. Öğrenci, GSÜSBE Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış tez konusu kapsamında ve Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzundaki kurallara uygun şekilde hazırladığı tez çalışmasını danışman öğretim üyesine e-posta ekinde gönderir.

 

2. Danışman, gönderilen tez çalışmasını inceler, gerekiyorsa metne son şeklinin verilmesi için ilgili öğrenci ile haberleşerek çalışmanın son aşamalarını tamamlatır.

 

3. Danışman,

             - Tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için veya

             - Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve öğrencinin yaptığı düzeltmelerden sonra tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışması için;

benzerlik endeksi toplam oranını gösteren raporu Üniversitemizde uygulanması kabul edilmiş sistemden alır.

Söz konusu oran, hazırlanmış çalışmanın konusu, içeriği ve yararlandığı kaynaklar itibarıyla uygun görülmediği takdirde, danışman bu oranın azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öğrenciden talep eder ve danışman tarafından uygun görülen oran elde edilene kadar süreç ilerlemez.

 

4. Danışman,

             - Tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için veya

             - Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve öğrencinin yaptığı düzeltmelerden sonra tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışması için;

SAV1: TEZ ÇALIŞMASI ONLINE TESLİM FORMU”nu doldurur ve imzalar,

bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasıyla birlikte, tez çalışmasının savunma sınavına girecek şeklini içeren dijital dosyayı (pdf formatında) ve benzerlik endeksi raporunun, “%” ile ifade edilen benzerlik endeksi toplam oranını gösteren ilk sayfasını, e-posta ekinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

GSÜSBE görevlisi tarafından gerekli kontroller yapılır ve varsa, eksiklerin tamamlanması için danışmanla iletişim kurulur.

 

5. Danışman, tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için;

SAV2: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİ ÖNERİ FORMU”nu doldurur ve ilgili anadilim dalı başkanlığının takdirlerine sunar.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

6. İlgili anabilim dalı başkanlığı, gerekli inceleme ve değişiklikleri yaptıktan sonra, SAV2 formunu GSÜ-EDYS üzerinden GSÜSBE’ye gönderir.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

7. İlgili anabilim dalı başkanlığı tarafından GSÜ-EDYS üzerinden gönderilen SAV2 formu GSÜSBE’ye ulaştığında, GSÜSBE Yönetim Kurulu tez savunma sınavı jürisini karara bağlar.

(Daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve tez savunma sınavına ikinci kez girecek tez çalışmaları için bu aşama atlanır.)

 

8. Daha sonra,

8A. GSÜSBE görevlisi, tez savunma sınavına ilk kez girecek tez çalışması için, GSÜSBE Yönetim Kurulunun jüri oluşumuna ilişkin kararını, OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nu ve tez metnini, e-posta ekinde danışmana ve diğer jüri üyelerine gönderir.

Bu mailin jüri üyelerine gönderildiği tarihte, tez çalışması jüri üyelerine teslim edilmiş sayılır.

Danışman, bu e-postanın diğer jüri üyelerine ve öğrenciye ulaştığını teyit eder.


 

8B. GSÜSBE görevlisi, daha önce hakkında “DÜZELTME” kararı verilen ve ikinci kez tez savunma sınavına girecek tez çalışmalarının kontrollerinin tamamlanmasından sonra, OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU”nu ve tez metnini, e-posta ekinde danışmana ve diğer jüri üyelerine gönderir.

Bu mailin jüri üyelerine gönderildiği tarihte, tez çalışması jüri üyelerine teslim edilmiş sayılır.

Danışman, bu e-postanın diğer jüri üyelerine ve öğrenciye ulaştığını teyit eder.

 

9. Danışman, kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMlarının fotoğrafı veya taratılmış kopyasını temin eder.

Danışman, SBE web sitesinde yer alan “SAV3: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN ZAMANBİLDİRİM FORMU”nu doldurur, imzalar ve formun fotoğrafını veya taratılmış kopyasını elektronik ortama aktarır. (Tez savunma sınavı zamanı, tez çalışmasının jüri üyelerine GSÜSBE tarafından mail ekinde teslim edileceği tarih öngörülerek ve ilgili mevzuat uyarınca bu tarihten itibaren bir ay içinde düzenlenecek şekilde belirlenir.)

Danışman, SAV3 formu ile kendisi ve jürinin diğer üyeleri ile öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış OKK formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez savunma sınavından en az 5 (beş) gün önce GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde gönderir.

DİKKAT! Gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaşmadığı takdirde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereği, süreç ilerlemez.

 

10. GSÜSBE görevlisi, gerekli tüm OKK formlarının doldurulmuş ve imzalanmış şekildeki fotoğraf veya taratılmış kopyaları elektronik ortamda GSÜSBE’ye ulaştıktan sonra, tez savunma sınavının gerçekleştirilebilmesi için danışmanın, diğer jüri üyelerinin ve ilgili öğrencinin bilgilerinin Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibe kaydedilmesini sağlar.

Danışman, diğer jüri üyelerinin ve öğrencinin anılan sisteme sorunsuz giriş yapabildiğini sınavdan makul süre önce teyit eder ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde, GSÜSBE görevlisiyle iletişim kurar.

 

11. Danışman, tez savunma sınavının yapılacağı tarih ve saatte Microsoft Teams Platformu üzerindeki “GSÜ_SBE_TEZ SAVUNMA PLATFORMU” adlı ekibin sayfasında sesli ve görüntülü toplantı başlatır. Toplantıyı başından itibaren ve öğrencinin katıldığı tüm aşamaları içerecek şekilde kaydeder. Diğer jüri üyeleri ve tez çalışmasını savunacak öğrenci bu toplantıya katılır ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tez savunma sınavını gerçekleştirir.

DİKKAT! Danışman, tez savunma sınavında öğrencinin katıldığı tüm aşamaları Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kaydetmek ve bu kaydı elektronik yollardan veya disk/flash bellek içinde GSÜSBE’ye teslim etmekle yükümlüdür.


12. Tez savunma sınavının sonunda verilecek nihai kararı jürinin kendi arasında görüşmesi için öğrenci toplantıdan ayrılır. Jüri kararını verir ve jüri üyelerinden her biri, kendi oyunu sözlü olarak açıklayarak Microsoft Teams Platformu üzerinde sesli ve görüntülü olarak kayda girmesini sağlar. Daha sonra öğrenci toplantıya geri çağırılır ve jürinin nihai kararının öğrenciye açıklandığı bölüm de kaydedilir.

 

13. Danışman dahil, jüri üyelerinden her biri, “SAV4: TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU”nu kendi oyunu gösteren şekilde doldurur ve imzalar. Danışman dışındaki jüri üyeleri, bu formun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını e-posta ekinde danışmana gönderir.

 


14. Danışman, SBE web sitesinde yer alanSAV5: ONLINE TEZSAVUNMA SINAVI SONUÇ TUTANAĞI”nı doldurur ve imzalar.

Danışman, kendisi ve diğer jüri üyeleri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış SAV4 formlarının fotoğraf veya taratılmış kopyalarını, tez savunma sınavının sesli ve görüntülü kaydını ve SAV5 formunun fotoğrafı veya taratılmış kopyasını, tez savunma sınavının yapıldığı günü izleyen günden başlamak üzere en geç 3 (üç) gün içinde GSÜSBE görevlisine gönderir (bkz.TABLO1).

 

15. Tez savunma sınavına ilişkin evrakı tamamlanan ve bu sınavda başarılı bulunan öğrencilerin mezuniyet işlemleri, ilgili mevzuatta öngörülen mutat şekilde tamamlanır.


İlgili Uygulama Esasları MADDE 3 – (1) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki lisansüstü tez savunmaları, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden başlayarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcına kadar çevrimiçi olarak yapılır.

(2) Tez çalışmaları hakkında “düzeltme” kararı verilen ve öngörülen düzeltme süresi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında sona eren öğrencilerin ikinci kez katılacakları tez savunmasının çevrimiçi olarak yapılması, salgının seyri, akademik işleyişteki gecikmelerin veya herhangi hak kaybının önlenmesi hususları gözetilerek, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanabilir.

(3) Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur. 


TABLO 1

Adı

GSÜSBE görevli

e-posta adresi

İşletme Yüksek Lisans / Doktora

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans / Doktora

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim Çalışmaları

Yüksek Lisans / Doktora

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Stratejik İletişim Yüksek Lisans

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans / Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Sosyoloji Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Felsefe Yüksek Lisans / Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

 

 

İLGİLİ FORMLAR:


  • SAV1: TEZ ÇALIŞMASI ONLINE TESLİM FORMU
  • SAV2: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİ ÖNERİ FORMU
  • SAV3: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN ZAMAN BİLDİRİM FORMU
  • SAV4: TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
  • SAV5: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ TUTANAĞI
  • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU