İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı bir işletme yönetimi uzmanlık programıdır. Amacımız yönetici ve yönetici adaylarının işletmecilik ve yönetim alanında yetkinliklerini geliştirmek hem işlevsel hem de yönetimsel potansiyellerinin sınırlarını genişletmelerine aracılık etmek ve şirketlerini başarıyla geleceğe taşıyabilmelerine yardımcı olacak stratejik düşünme ve analiz etme becerileri kazandırabilmektir.


2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Bu program, öğrencilere işletmelerde yönetimsel pozisyonlarda iş bulmaları veya kilit sorumluluklar için terfi almalarını sağlayacak hem akademik hem de uygulamaya dönük işletmecilik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaç edinmiştir. Aktif katılıma dayalı öğrenmeyi temel alan eğitim, iş dünyasında daha yüksek performans göstermek, fark yaratmak ve proaktif olmak isteyen adaylara yöneliktir.


3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Programa başvuru için adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir (Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir).

Ayrıca adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS/YÖKSİL) en az 50 puan veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Bu herhangi bir yabancı dil belgesi olmayan adayların Galatasaray Üniversitesi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girmesi ve gerekli puanı alarak programa başvuruda bulunması mümkündür.

Başvuru sırasında adayların ayrıntılı CV’leri de istenmektedir.


Programa başvuruda bulunan adayların yazılı ve sözlü sınavlara girmeleri gerekmektedir. Yazılı sınavda adayların sayısal ve sözel yetenekleri ile genel kültür seviyeleri ölçmeyi hedefleyen 50 soruluk bir test kullanılmaktadır. Sözlü sınav ise adayları tanımayı ve programa uygunluk düzeylerini belirlemeyi hedefleyen bir mülakattan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavlar iki ayrı gün için planlanmaktadır. Programa kabul için değerlendirme bu iki sınava göre yapılmakta ve adaylar arasından program kontenjanına göre en başarılara kayıt imkânı tanınmaktadır.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

4. Bu Programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

Programı başarı ile tamamlayabilmek için 12 ders alarak başarılı olmak (6 zorunlu ve 6 seçmeli ders olmak üzere) ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Programımızda Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama İlkeleri, Finansal Raporlama, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Finans Yönetimi dersleri zorunludur. Öğrencilerimiz bu altı zorunlu dersi ilgili yarıyılda almakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimiz Uygulamalı İstatistik, Enerji Politikaları ve Çevre, Yönetim Muhasebesine Güncel Yaklaşımlar, Kültürel Antropoloji, AB’de Ekonomik ve Finansal Entegrasyon, Lojistik Yönetimi, İşyerinde Mutluluğun Temelleri, Satış Yönetimi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Menkul Kıymet Yönetimi ve Finansal Tablolar Analizi seçmeli dersleri arasından altı tanesini ve bitirme projesini seçerek programı tamamlarlar.

Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler çalışan öğrencilerimizin rahatlıkla takip edebileceği şekilde mesai saatleri dışında hafta içi 18:00-21:00 ve hafta sonu (sadece cumartesi günleri) 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Program iki yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz yarıyılda alacakları zorunlu ve seçmeli derslere göre haftalık ders programlarını düzenleyerek programı azami 3 akademik yarıyılda tamamlama esnekliğine de sahiptirler.

  

5. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Dersinin yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar ve/veya ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir: 

Başarı Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

F

0

 

6. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Programı başarı ile tamamlayabilmek için 12 ders alarak başarılı olmanın yanı sıra (6 zorunlu ve 6 seçmeli ders olmak üzere), dönem projesini de başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

7. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı diploması, programda yer alan 6 zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere 12 dersi ve bir bitirme projesini azami 3 akademik yarı yılda başarıyla tamamlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir.


8. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Bu programdan mezun olanlar, koşulları sağlamaları halinde tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilir, yine ilgili anabilim dalları ve yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde bu programda almış oldukları dersleri geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans programında saydırabilirler.

  

9. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

İşletme tezsiz yüksek lisans programımız yönetici ve yönetici adaylarına yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programda mezun olan öğrencilerimiz işletmenin stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, satın alma ve lojistik, üretim ve araştırma ve geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon gibi fonksiyonel alanlarındaki teorik ve pratik bilgilerini ve uzmanlık alanlarını genişletebilmekte ve gerek kamu gerekse özel sektörde yöneticilik pozisyonlarının doğal adayları olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler.


10. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Program Koordinatörü: Prof. Dr. N. Aylin ATAAY SAYBAŞILI (aataay@gsu.edu.tr veya aylin.ataay@gmail.com).

 

Üniversitemizin 2020 tanıtım filmi için tıklayınız.


Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/36