İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Bu program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

 

İnsan hakları tezsiz yüksek lisans programının amacı, insan hakları alanında üst düzey bilgiye sahip, bu konudaki temel meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan hukukçular, avukat, yargıç ya da savcı olarak önlerine gelen her konuya aynı zamanda insan hakları perspektifiyle bakma, sorunları bu yönüyle de yargısallaştırma ve programda edindikleri bilgi ve deneyimi dilekçeleri ve kararlarına yansıtma yoluyla uygulamaya katkıda bulunma olanağına sahip olurlar. Hukukçu olsun olmasın programı tamamlayan herkes, insan haklarının farklı boyutları konusundaki duyarlılığını artırmış ve bu konuda uzmanlaşmış olarak mezun olur. Program mezunları, insan hakları alanında uzman olarak ulusal ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkânına da sahiptir.

 

2. Bu programın farklı yönleri nelerdir?

 

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı, alanının önde gelen deneyimli isimleriyle, yeni kuşağın seçkin akademisyenlerini bir araya getirmiştir. Öğretim kadrosunda, insan hakları alanında çok sayıda akademik çalışma ve yayın yapmış olmanın yanında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışmış, AİHM’ye ya da Anayasa Mahkemesi’ne yapılan çok sayıda başvuru için katkıda bulunmuş, ulusal ya da uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmış ve raporlar hazırlamış kişiler yer almaktadır. Kadrodaki bu bilgi ve deneyim çeşitliliği, programın içeriğine de yansıtılmış; hem kuramsal, hem uygulamaya dönük derslerle, öğrencilere insan haklarının temel sorunları ile konuya ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip etme olanağı tanınmasının yanında, Birleşmiş Milletler bünyesindeki insan hakları kurumları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Anayasa Mahkemesi gibi ulusal ve uluslararası kurumlara nitelikli başvurular yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla insan hakları usul hukukuna ilişkin temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

 

3. Bu programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

 

Bu programda öğrenci olmak için başvuracak adayların, Hukuk, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden alınmış bir lisans diplomasına sahip veya diploma almaya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL,DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Başvuru tarihi itibarıyla yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylara, Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan dil sınavına girme olanağı da tanınmaktadır. Bu durumdaki adaylar, söz konusu sınavdan en az 50 puan almakla yükümlüdür. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.


(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

4. Bu programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

 

Programda haftanın beş günü (Pazartesi-Cuma) ders yapılmaktadır. Saat 18.00’de başlayan derslerin süresi üç saattir. Programda verilen dersler ve dersi veren öğretim üyeleri şu şekildedir:

İnsan Hakları Teorisi (Prof. Dr. Oktay Uygun), İnsan Haklarının Temelleri (Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ), İnsan Haklarının Ulusalüstü Düzeyde Korunması (Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Başvuru Usulü (Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye (Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik), Adil Yargılanma Hakkı (Prof. Dr. Akif Emre Öktem), Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (Prof. Dr. Zeynep Üskül Engin), Adil Yargılanma Hakkı ve Türk İdari Yargı Yerleri (Prof. Dr. Erdoğan Bülbül), Ceza Yargılamasında İnsan Hakları (Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz), Anayasa Yargısında Temel Haklar (Doç. Dr. Özen Ülgen).

 

5. Bu programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Programda öğrencilerin bilgileri/kazanımları yazılı sınavlar ya da ödevler yoluyla değerlendirilmektedir. Başarı değerlendirmesi, her bir ders için aşağıda belirtilen harf notları üzerinden yapılır:

 

Harf Notları

AA

BA

BB

CB

CC

F

BL

BS

P

Puan

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

0.00

-

-

-

 

(AA), (BA) ve (BB) notları öğrencinin ilgili dersten başarılı olduğunu gösterir. (CB) ve (CC) notları, öğrencinin tüm derslerden başarı ortalamasının “2.75” olması halinde başarılı kabul edilir. (P) ve (F) notları başarısızlığı ifade eder. (BL) ifadesi yüksek lisans projesinin başarılı olduğunu, (BS) ifadesi ise tezin başarısız bulunduğunu gösterir.

 

6. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

 

Programı tamamlayabilmek için öğrencilerin tüm derslerden başarılı olmanın yanında, bir dönem projesi yazması ve bu çalışmasının da danışmanı tarafından başarılı bulunması gerekir.

 

7. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

 

Bu programı tamamlayanlar, insan hakları hukuku tezsiz yüksek lisans diplomasını ve uzman unvanını almaya hak kazanırlar.

 

8. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

 

Bu programdan mezun olanlar koşulları sağlamaları halinde tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilir, yine ilgili anabilim dalları ve yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde bu programda almış oldukları dersleri geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans programında saydırabilirler. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin “Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş” başlıklı 15. maddesine göre, “(1) Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişte kabul edilecek öğrenci sayısı, geçiş yapılmak istenen tezli yüksek lisans programının aynı dönemde ilan edilen kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. (2) Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programına devam eden ve geçmek istedikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getiren öğrenciler geçiş için başvurabilirler. Bu şekildeki geçişler tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dönemde ve aynı usuller uygulanarak yapılır. (3) Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin, tezli yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilmesi için bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

 

9. Bu program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

 

Program mezunlarının büyük çoğunluğu hukukçudur. Yine büyük çoğunluğu avukatlık yapmaktadır. Öte yandan, programa hukukçu olmayan adaylar da kabul edilmektedir. Sözgelimi, daha önce tarih bölümünden mezun olan ve halen tarih öğretmenliği yapmakta olan bir aday da kabul edilmiş ve programı başarıyla tamamlamıştır. Yine programımızdan başarıyla mezun olan öğrencilerimizden biri, eş zamanlı olarak Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına da devam etmiş olup, bu programda da yüksek lisans tez aşamasına gelmiştir.

 

10. Bu programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

 

Bu programa ilişkin olarak, program koordinatörü Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik’le (dbcelik@gsu.edu.tr) iletişim kurulabilir.    Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

    https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/104