Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Bu programdan mezun olan kişilerin edineceği kazanımlar şu şekildedir:

- Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine nelik yeterli teorik bilgiye sahip olma

- Vergi Hukuku, İhale Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku gibi uzmanlık gerektiren alanları kapsayan geniş bir yelpaze içinde uzmanlaşabilme,

- Hukuki sorunları teşhis  edebilme ve bunlar için çözüm geliştirme,

- Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,

- Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,

- Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,

- Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,

- Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,

- Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,

- Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma ntemlerine hakim olma.

 

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Vergi Hukuku'ndan Şirketler Hukuku'na kadar geniş bir seçim yelpazesinde, alanlarında yetkin, başarılı, ileri görüşmezunlar yetiştirmeyi amaçlayan ve ekonomi ile hukuku sentezleyen özellikleri ile farklılık gösteren bir yüksek lisans programıdır. Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptırabilmek için, bir hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranmamaktadır. Programın amacı, farklı meslek kollarında profesyonel hayata atılmış kişilerin, hukuk disiplinini, ekonomik bir bakış açısıyla kavrayıp, profesyonel hayatta karşılaşılabilecek sorunların çözümüne, hukuki açıdan teorik ve pratik bir alt yapı oluşturmaktır. Ayrıca, Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çaşan bireylerin programa katılımının sağlanabilmesi amacıyla, mesai saatleri dışında, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir.

 

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kayıt olabilmek için, adayların dört llık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDSN ÖKDİL) en az 50 puan almaları veya uluslararası alanda kabul gören ve geçerliliği onaylanan bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER Cl belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adaylarda Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İletişim veya Mühendislik Fakültelerinden mezun olma koşulu aranır.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

4. Bu Programda haftada kaç, gün ve kaç, saat ders yapılıyor?

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde, öğrencilere her dönem seçebilecekleri ve alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen ortalama on beş ders sunulur. Açılan dersler, haftanın her gününe yayılmış şekilde ve günde üç ders olacak biçimde paylaştırılır. Öğrenci, bu derslerden istediğini seçebilir. Dersler güz ve bahar yan yıllarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla farklılık gösterir. Programda başarılı olmak isteyen öğrencinin, bu derslerden onunu, üç yarıyılda başarıyla tamamlaması gerekir. Öğrenci, dilerse haftanın her günü bir ders seçebileceği gibi, tamamlaması gereken dersleri üç yarıyıla uzatabilir. Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde dersler, çalışan bireylerin programa katılımının sağlanması amacıyla, mesai saatleri dışında, 18.00-21.00 saatleri arasında, Galatasaray Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilir.

 

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

Milletlerarası Sözleşmelerden Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İş Hukuku Uygulamaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, İngilizce Hukuk Diline Giriş I, Uluslararası Ticari Tahkim, Konkordato, Nesnel Teminatlar, Sözleşmeler Hukukunun Temel Kavramları, Ekonomi Hukukunda Eşitlik İlkesi, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Mülkiyet Hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Korunması, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Bilişim Hukuku, Şirketler Hukukunun Temel Kavramları, İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler, Ekonomik Suçlar Bağlamında Yolsuzlukla Mücadele.

Finansal Suçlar, Bilişim ve Ceza Hukuku Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Muvazaa ve Tasarrufun İptali Davaları, İngilizce Hukuk Terminolojisine Giriş II, Zarar Sigortaları, Enerji Hukuku, Uygulamada Sık Karşılaşılan Sözleşmeler: Özellikle Satım, Kira, Vekâlet, Eser, Ekonomik ve Sosyal Hakların Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması, Kamu İhale Hukuku, Uluslararası Yatırım Tahkimi, Özel Vergi Hukuku Uygulamaları, İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması, İş Sözleşmesi Hükümleri.


6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Bir dersten başarılı olmak isteyen öğrencinin, yarıyıl içi çalışmaları başarıyla tamamlaması ve yarıyıl sonu sınavından geçer not alması gerekir. Yarıyıl içi çalışmalarının ne şekilde yapılacağı, dersi veren öğretim üyesinin seçeceği, dersin hedeflediği çıktıların en başarılı şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yönteme göre belirlenir ve dönem başında duyurulur. Bu yöntemler, sunum, ödev, ara sınav gibi formlarda olabilir. Bir dersin başarı notu yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Öğrenci bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavı notu, başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavı notu gibi değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavı notu başarı notunun en az %40'ını en çok %60'ını oluşturabilir.

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde mezun olabilmek için, toplam 30 krediden ve 90 AKTS' den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekir. Öğrencinin bir dersten başarıolabilmesi için, başarı notunun en az CC olması gerekir. Bir dersten alınan F notu, öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

 

7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Bu programı tamamlayabilmek için 30 krediden ve 90 AKTS' den az olmamak koşuluyla en az 1O dersin ve dönem projesinin tamamlanması gerekir. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, öğrencinin mezun olabilmek için "Dönem Projesi" hazırlaması şarttır. Bu ntemle, öğrenci, dersler kapsamında edindiği akademik becerileri uygulama imkanı bulur ve belirli bir alanda daha derin çalışma becerisi kazanır. Dönem projesi için ikinci veya üçüncü yayılın ders alma/bırakma haftası sonuna kadar dönem projesi dersine kayıt yaptırılması ve yarıyıl sonunda projenin, Enstitü’nün öngördüğü koşullara uygun biçimde hazırlanarak, danışmana teslim edilmesi gerekir. Öğrenciler, dönem projelerini hazırlarken, kendilerine atanan danışmanlarından yardım alabilecekleri gibi, Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı çerçevesinde faaliyet gösteren diğer öğretim üyelerinden de yardım alabilir.


8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Bu programı başayla tamamlayan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olur ve ekonomi hukuku alanında uzmanlık elde ederler.


9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Bu programdan mezun olmak, (bütünleşik doktora programlan haricinde) doktoraya başvurma hakkı vermez. Doktora programlarına başvurabilmek için (bütünleşik doktora programlaharicinde) tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şarttır. Ancak bu programa kayıtlı öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü LisansüsEğitim ve Öğretim netmeliği'nin 15. maddesinde belirtilen şartlan sağlamak koşuluyla, tezli ksek lisans programına geçiş yapma imkanına sahiptir.


10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı'başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler, ekonomi hukuku alanında uzmank elde etmektedir. Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, ekonomi alanında, kurumsal şirketlerde netici, danışman gibi çeşitli pozisyonlarda faaliyet gösterdikleri gibi; banka ve finans alanında da mesleki profil sergilemektedir. Ayrıca, hukuk alanında eğitim görmüş olup da avukatlık mesleğini icra edenler veya diğer hukuk mesleklerinde çaşanlar da programın mezunlarının çalışma alanlarına dahildir.


11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap İPEK İŞLETEN ile iletişim kurulabilir.


Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/index/43