Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Okuma Listesi

Asa Brigs, Peter Burge, Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları, İstanbul, 2004

Douglas Kellner, Medya Gösterisi, Açılım Kitap, 2010

Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2001

Mine Gencel Bek, Mutlu Binark, Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kalkedon, 2007

Özden Cankaya, TRT; Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi, YKY, İstanbul, 2003

Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Dost Kitabevi, Ankara, 2003

Louis Althusser (1994). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları İstanbul: İletişim yay.

Benedict Anderson(2004). Hayali Cemaatler.. İstanbul: Metis yay.

Zygmunt Bauman (1999). Küreselleşme. Toplumsal sonuçları. İstanbul: ayrıntı yay.

Yasemin İnceoğlu, Nebahat Akgün Çomak (Der.), Metin Çözümlemeleri, Ayrıntı Yayınları, 2009.

Yasemin İnceoğlu (2012), Nefret Söylemi Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yay.

Zeynep Direk (Der.), Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, YKY, 2007

Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan (2002). Öteki Kuram. Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk yay.

Manuel Castells (2005). Ağ toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.

Manuel Castells (2013), İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, İstanbul: Koç Üniversitesi Yay.

Nilgün Tutal (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı yay.

Nilgün Tutal (2013). Televizyon ve İçimizdeki Şiddet, İstanbul: Kırmızı Yay. 

Michel Foucault, Söylemin Düzeni, Hil Yayın, 1987.

Frank Webster (2006), Theories of Informartion Society, New York: Routledge.

Nick Stevenson (2008), Medya Kültürleri, Ankara: Ütopya Yayınevi,

Mehmet Küçük (2006), Medya, İktidar, İdeoloji, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları

Michel Bourse, Halime Yücel (2012), İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ünsal Oskay (2006), 19. yy’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul: Der Yayınları.

Theodor Adorno, Max Horkheimer (2010), Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.