2020-2021 BAHAR YARIYILINDA (COVID-19 SÜRECİ) AKADEMİK FAALİYETLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI VE FORMLAR

 • 2020-2021 BAHAR YARIYILINDA AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN DUYURU!

GSÜ SBE 2020-2021 BAHAR YARIYILINDA DERS VE SINAV DIŞINDAKİ AKADEMİK FAALİYETLER

(Enstitümüzün, aşağıdaki tüm hususları Üniversitemiz Senatosu kararları doğrultusunda değiştirme hakkı saklıdır.)

Faaliyet türü Uygulanabilecek yöntem Form türü Faaliyetin yapılabileceği son tarih Faaliyetin tabi olduğu usul ve esaslar
Tezsiz programlarda dönem projesi teslimi Çevrimiçi (online) COVID-19 süreci formları Final dönemi için:7 Haziran 2021Bütünleme dönemi için:28 Haziran 2021 Çevrimiçi (online) kurallar

Tezli programlarda (önceki yarıyıllarda “düzeltme”/”red” kararı alan öğrenciler hariç);

tez savunması

(SON TARİH:28.09.2021)

doktora yeterlik sınavı 

(SON TARİH:28.09.2021)

tez önerisi savunması

tez izleme komitesi toplantısı

Çevrimiçi (online) COVID-19 süreci formları

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcından önceki son iş günü

ÇEVRİMİÇİ SAVUNMA VEYA YETERLİLİK SINAVI YAPILABİLECEK SON TARİH: 28.09.2021

JÜRİ OLUŞUMU KARARLARI İÇİN SON SBE YÖNETİM KURULU TARİHİ: 15.09.2021

Çevrimiçi (online) kurallar
Azami dikkatin gösterilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve faaliyet günü yerleşkeye girişte öğrenci ve jüri üyeleri tarafından ibraz edilecek geçerli HES kodlarının tümünün risksiz olması koşuluyla yüz yüze COVID-19 süreci başlamadan önce kullanılan formlar Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Tezli programlarda önceki yarıyıllarda “düzeltme”/”red” kararı alan öğrenciler için;

tez savunması 

(SON TARİH:28.09.2021)

tez önerisi savunması 

DİKKAT! Bu tür faaliyetlerin tamamlanması gereken son tarih İLGİLİ HER ÖĞRENCİMİZ İÇİN FARKLIDIR ve Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenir.

Çevrimiçi(online) COVID-19 süreci formları

İlgili “düzeltme”/”red” kararının verildiği tarihten itibaren hesaplanacak şekilde, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen süre dolmadan önce, jüri tutanağının Enstitümüze teslim edilmiş olmasına elverişli tarih.

(ÇEVRİMİÇİ SAVUNMA VEYA YETERLİLİK SINAVI YAPILABİLECEK SON TARİH: 28.09.2021

JÜRİ OLUŞUMU KARARLARI İÇİN SON SBE YÖNETİM KURULU TARİHİ: 15.09.2021)

Çevrimiçi (online) kurallar
Azami dikkatin gösterilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve faaliyet günü yerleşkeye girişte öğrenci ve jüri üyeleri tarafından ibraz edilecek geçerli HES kodlarının tümünün risksiz olması koşuluyla yüz yüze COVID-19 süreci başlamadan önce kullanılan formlar Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yukarıdaki tablonun oluşturulmasında esas teşkil eden kararlar şöyledir:

 • Üniversitemiz Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan 1 no'lu karar uyarınca;
  • 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli ve 11439 sayılı yazısı dikkate alınarak ve COVID-19 salgınının seyri gözetilerek, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin dersliklerde, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının birey ve toplum sağlığı açısından oluşturacağı risklerin devam ettiği anlaşıldığından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarındaki teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi (online) olarak yapılmasına,
  • Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Mayıs ayının başında değerlendirilmesine, karar verilmiştir.

 • Üniversitemiz Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan 1 no'lu karar uyarınca, Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli toplantısında alınan 1 no'lu karar uyarınca, dersler ve sınavlar dışındaki akademik faaliyetlere ilişkin olarak alınan karar şöyledir:

Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 18.02.2021 tarihli ve 21/02 sayılı toplantısında alınan 1 numaralı karar uyarınca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarında tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları, dönem projesi teslimleri ile tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının yapılmasına ilişkin yöntemler görüşüldü.

 • Yapılan görüşme sonucunda, Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 26.11.2020 tarihli toplantısında kabul edilen “Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarında Final ve Bütünleme Sınavları Dışındaki Akademik Faaliyetlerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Çevrimiçi Olarak Yapılmasında Gözetilecek Uygulama Esasları”nın 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kıyasen uygulanmasına, bu çerçevede, anılan yarıyıla mahsus olmak üzere;
 •          - Enstitümüzün lisansüstü programlarındaki tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları ve tez önerisi savunması ile tez izleme komitesi toplantılarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına, ancak azami dikkatin gösterilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve faaliyet günü Üniversitemiz yerleşkesine girişte öğrenci ve jüri üyeleri tarafından ibraz edilecek geçerli HES kodlarının tümünün risksiz olması koşuluyla, yüz yüze olarak da yapılabileceğine,
 •             - Enstitümüzün tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi teslim süreçlerinin çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmesine ve dönem projeleri için son teslim tarihlerinin, ilgili akademik takvimde yarıyıl sonu sınavlarının başlangıcı ile bütünleme sınavlarının başlangıcı için öngörülen tarihler olacak şekilde Enstitümüz web sitesinde ilanına,
 •             - Enstitümüzün lisansüstü programları kapsamında yapılacak akademik faaliyetlerde uygulanacak usul ve esaslar ile kullanılacak formlar bakımından;
 •                         - Faaliyetler çevrimiçi (online) olarak yapıldığı takdirde Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarında Final ve Bütünleme Sınavları Dışındaki Akademik Faaliyetlerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Çevrimiçi Olarak Yapılmasında Gözetilecek Uygulama Esasları”nda belirtilen usul kurallarına uyularak çevrimiçi faaliyetlere ilişkin güncel formların kullanılmasına,
 •                         - Faaliyetler yüz yüze yapıldığı takdirde ise Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan kurallar uygulanarak COVID-19 süreci öncesinde hazırlanmış formlardan yararlanılmasına,
 •             - Enstitümüzün tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kapsamındaki lisansüstü tez savunmalarının, doktora yeterlik sınavlarının, tez önerisi savunmalarının (bu tür çalışmaları hakkında “düzeltme” veya “red” kararı verilmiş öğrenciler hariç) ve tez izleme komitesi toplantılarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcından önce jüri tutanakları Enstitümüz Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olacak şekilde tamamlanmasına,
 •             - Enstitümüzün tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez çalışması hakkında “düzeltme” kararı verilmiş öğrencilerin, aynı jüriyle ikinci kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında katılacakları lisansüstü tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca öngörülen süre dolmadan önce jüri tutanakları Enstitümüz Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olacak şekilde tamamlanmasına,
 •             - Enstitümüzün doktora programlarında tez önerisi hakkında “düzeltme” veya “red” kararı verilmiş öğrencilerin, ikinci kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında katılacakları tez önerisi savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca öngörülen süre dolmadan önce jüri tutanakları Enstitümüz Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olacak şekilde tamamlanmasına, bu hususların bilgi için Rektörlük Makamına arzına, oybirliğiyle karar verildi.
 • 2020-2021 BAHAR YARIYLI ÇEVRİMİÇİ AKADEMİK FAALİYETLERİNDE UYULACAK USUL ve ESASLAR- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve danışmanlar tarafından kayda alınır.- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 (beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır.- Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır.- Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.- Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir.- Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez izleme komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Bu toplantılar, aynı yarıyıl içinde tez izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme raporları yoluyla da yapılabilir.