100/2000 YÖK Doktora Bursları Duyurusu

100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI DUYURUSU

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 100 öncelikli alanda Ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili koşulları sağlayanlar arasından belirlenerek Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi alacak olanların, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında yer alması uygun bulunmuştur.

100/2000 YÖK Doktora Bursları’na ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

I.BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT SÜRECİ TAKVİMİ

Adayların Enstitüye başvuruları

29 Eylül 2021 – 11 Ekim 2021

İlgili anabilim dalı başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü bilim sınavı

12 Ekim 2021, saat 15:00

Değerlendirme sonuçlarının Enstitünün web sitesinde ilanı

13 Ekim 2021

Enstitüde kesin kayıt işlemlerinin yapılması

14 Ekim 2021

II. İLGİLİ ALT ALANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurularını aşağıda belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak tamamlamayan adaylar sözlü bilim sınavına ve başvuruları iptal edilir.

İlgili değerlendirme süreci sonunda 100/2000 YÖK Doktora Bursuna hak kazanarak kesin kayıt yaptıran adayların, doktora tez çalışmalarını aşağıdaki tabloda belirtilen ve başvuru yaptıkları alt alanda yapmaları zorunludur.

Enstitü Adı

Alt Alan

Başvuru Yapılacak


Anabilim Dalı/ Program

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
İnsan Hakları Hukuku Kamu Hukuku
Doktora Programı

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.
-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
-Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartıyla bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Kamu Hukuku alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.
-ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 70 puan almış olmak.
-Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.
-Halihazırda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
-Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olmamak.
-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
     

 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Hukuku Özel Hukuk
Doktora Programı

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.
-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
-Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartıyla bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Özel Hukuk alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.
-ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 70 puan almış olmak.
-Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.
-Halihazırda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
-Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olmamak.
-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

III. BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından yararlanmak isteyen ve yukarıdaki başvuru koşullarını taşıyanların, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne başvuruları sırasında aşağıdaki belgeleri şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.


GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler
1- Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru dilekçesi (ilgili dilekçe için tıklayınız).
2- T.C. vatandaşlığını gösterir nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.
3- Özgeçmiş.
4- Halihazırda 100/2000 YÖK doktora burslusu olmadığına, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışılmadığına, kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmiş olmadığına, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmadığına ilişkin yazılı beyan. (Beyan formu Enstitüden temin edilebilir.)
 1. ALES veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı (ALES sonucunun geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde belirtilmektedir).
 2. YDS veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı.
 1. İlanda belirtilen şartları karşılayan lisans diplomasının aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).
 2. İlanda belirtilen şartları karşılayan tezli yüksek derecesine sahip olduğunu gösterir diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).
 3. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü belgelerinin (transkript) asılları veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri (1'er adet).
 4. Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda başvurulan programa eşdeğer doktora programında öğrenci olanlar için, ilgili Enstitü Müdürlüğünden alınmış ve tez aşamasına geçilmediğini gösteren “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi”nin aslı
 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

 1. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, Fransızca ve İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş not döküm belgelerini (transkript), noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamalarını içerecek şekilde ibraz etmeleri gerekir.

Adayların yabancı dil sınavlarından aldıkları sonuçların eşdeğerliklerinin belirlenmesinde lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde yer alan eşdeğerliklere ilişkin tablolar ile Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi ekinde yer alan tablola kullanılır. Ayrıca aday tarafından sunulan mezuniyet belgeleri ve transkriptlerde not ortalamasını 4'lük ve 100'lük sistemde belirtilmiş olması halinde, sadece 4'lük sistemde belirtilen not ortalaması dikkate alınır.

IV. DEĞERLENDİRME AŞAMASI VE KABUL KOŞULLARI

 1. İlgili programlara kesin kayıt hakkı kazanacakların belirlenmesi amacıyla her bir adayın başarı puanı aşağıdaki puanların toplamından oluşur:
 2. ALES veya eşdeğeri sınavdan alınan puanın %50’si,
 3. Sözlü bilim sınavından alınan puanın %30’u,
 4. Lisans not ortalamasının %10’u,
 5. Yüksek lisans not ortalamasının %10’u.
 6. Sözlü bilim sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı kalır ve programa kabul edilmez.

Adayların ilgili programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için yukarıdaki kriterlerden hareketle 100 tam puan üzerinden hesaplanacak başarı puanlarının en az 70 olması ve en yüksek başarı puanından başlayarak yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Başarı puanları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla, yüksek lisans not ortalaması ve lisans not ortalaması daha yüksek olan dikkate alınarak belirlenir.

V. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne ilan edilen tarihler arasında şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. Başvuru koşullarına uygun olarak son altı ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).
 2. Adayın adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgenin e-devlet çıktısı.
 3. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durumu Müsaade Belgesi” (2 adet).

(Bakaya durumunda olanların veya askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin kaydı yapılmaz.)

4.Aday tarafından doldurulacak form (Kayıt işlemleri sırasında ilgili Enstitüden temin edilecektir).

VI. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Enstitü adı

Adres

Telefon numarası

Web sitesi adresi

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çırağan Cad. No.36 Ortaköy 34349 Beşiktaş/İSTANBUL

0212 227 44 80 / (1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717)

https://sbe.gsu.edu.tr/