VolkanDemir eposta : vdemir@gsu.edu.tr

Oda No : 305

Çalışma Alanları : Muhasebe Teorisi, Uluslararası Finansal Raporlama, Stratejik Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

Lisans, İktisat Bölümü , Marmara Üniversitesi, 1997

Y. Lisans, Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi, 1999

Doktora, Muhasebe-Finansman, Marmara Üniversitesi, 2003

Mesleki Geçmişi :

Ar.Gör. , İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi;  Marmara Üniversitesi,  1998-2003

Dr.Ar.Gör., İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi;  Marmara Üniversitesi, 2003-2004

Yar.Doç.Dr., Meslek Yüksekokulu; Galatasaray Üniversitesi, 2004-2010

Doç.Dr., İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Galatasaray Üniversitesi, 2010-…….

Verdiği Dersler    : Genel Muhasebe, Uluslararası Muhasebe, Finansal Raporlama Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar

Akademik Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Öker, F., Demir, V., Perek, S., “The Evolution of Turkey‘s Accounting and Auditing System on the way Towards the European Union”, The Journal of Interdisciplinary Economics, , Vol. 20 (3) 2009, A B Academic Publishers. (Yayına Kabul Yazısı Mevcuttur.)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan bildiri ve kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Demir, V., Kaya, İ. ve Levent, H., “The Impact of IFRS on Professional Judgment: A Survey of Auditors’ Perceptions in Turkey”, European Accounting Association (EAA) 31st Congress, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands, April 23-25, 2008.

Hacırüstemoğlu, R., Demir, V. ve Akışık, O., “Globalleşmenin Muhasebe Mesleğinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Etkisi”, I.Uluslararası Muhasebe Kongresi, MÖDAV, 171-191,  İstanbul, Kasım 2004.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yalkın, Y.K, Demir, V. ve Demir, D, “International Financial Reporting Standards (IFRS) and the Development of Financial Reporting Standards in Turkey”, Research in Accounting Regulation, ed. Gary J. Previts, Vol.20, 279-294, Elsevier, USA, 2007.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Demir, V., “Finansal Raporlama Uygulamalarına İlişkin Farklı Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TÜRMOB Yayını, Sayı: 28, 73-92 (2009).

Demir, V., “Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TÜRMOB Yayını, Sayı:26, 51-70 (2008).

Demir, V. ve Bahadır, O., “Muhasebe Manipülasyonu: Yöntemler ve Teknikler”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:84, 103-119 (2007).

Demir, V. ve Bahadır, O., “UFRS (TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TÜRMOB Yayını, Sayı:23, 65-79 (2007).

Demir, V., “Kobi’ler için UFRS’nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:80, 43-58 (2007).

Demir, V., “SPK Muhasebe Standartları Çerçevesinde Hata Kavramı  ve  Düzeltilmesi -Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplama Örneği”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:77, 40-51 (2006).

Demir, V. ve Bahadır, O., “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Cilt: 8, Sayı: 3, 57-70 (2006).

Demir, V. ve Öztek Süer, Ö., “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinin Türkiye’deki Muhasebe Eğitimine Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, TÜRMOB Yayını, Sayı:20, 31-44 (2006).

Tığlı, M. ve Demir, V., “Direkt Satış Giderleri Bütçesi ve İlaç Sektörü Satış Temsilcileri-Ürün /Satış Yöneticilerinin Satış Bütçeleri ile İlgili Yargıları Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2005/1, Sayı:18, 111-125 (2005).

Hacırüstemoğlu, R. ve Demir, V., “5024 Sayılı Kanun ve İlgili Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Uygulaması”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı: 68, 12-29 (2004).

Sipahi, B. ve Demir, V., “4842 Sayılı Kanunla Değişen Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:63, 85-94 (2003).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitaplarında Basılan Bildiriler

Demir, V., “TMS Kapsamında Finansal Araçlar ve Vergi Uygulamaları ile Karşılaştırılması”, VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Antalya 02-06 Mart 2008.

Demir, V., “UFRS (TFRS) 7- Finansal Araçlar:Açıklamalar Standardı  Kapsamında Finansal Raporlamaya Genel Bakış”, Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO, Antalya 25-29 Nisan 2007.

Şakrak, M., ve Demir, V., “Değer Katmayan Faaliyetler ve Maliyet Yönetimindeki Önemi”, Türkiye 1. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sempozyumu, Kocaeli, 23 Haziran 2006.

Hacırüstemoğlu, R. ve Demir, V., “TMS-2/TMSK Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Raporlama Taslağı”, VII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 13-17 Ekim 2003.

Kitaplar

(Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap-Ders Kitabı Hariç)

Demir, V., “TFRS/UFRS Kapsamında Finansal Araçlar: Sunum / Muhasebeleştirme ve Ölçme  / Açıklamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Nisan 2009.

Demir, V. ve Bahadır, O., “UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon: Açıklamalar ve Uygulamalar”, Nobel Yayın Dağıtım, (2. Baskı) Ankara Nisan 2009.

(Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü-Ders Kitabı Hariç)

F3. İbiş, C., Selvi, Y., Yılmaz, F., Sipahi, B., Demir, V. ve Sarıoğlu, K., “Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları: Açıklamalar ve Uygulamalar”, ed. Volkan Demir, İSMMMO Yayınları, (2. Baskı) ,Yayın No:99, İstanbul, 2009.

(Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Diğer Kitaplar)

Argun, D., İbiş, C. ve Demir, V., “Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları”, İSMMMO Yayınları, (5. Baskı), Yayın No:62,  İstanbul, 2008.

Demir, V. ve Bahadır, O., “Muhasebe: SMMM Staja Başlama Sınavlarına Hazırlık”, İSMMMO Yayınları, Yayın No: 108, İstanbul, 2008.

Demir, V., “Lojistik Yönetim Sistemi ve Maliyet Hesaplamaları”, Nobel Yayın Dağıtım, (2. Baskı), Ankara, Ekim 2008. (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

Diğer Makaleler

Demir, V. ve Bahadır, O.,  “Muhasebe Eğitimi Çerçevesinde CPA ve ACCA Sınavlarının İncelenmesi ve SMMM Sınavları ile Karşılaştırılması”, Celal Bayar Üniversitesi’nin 20-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenleyeceği, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Demir, V., “Muhasebe Mesleğinin Değişimi”, Bülten, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sayı:15, 3 (2007).

Demir, V., “Lojistik Faaliyetler ve Maliyetleri”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:74, 116-130 (2006). (Doktora Tezinden Üretilmiştir.)

Yalkın, Y.K., Demir, V., Demir, D., “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi”, Mali Çözüm Dergisi 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi Özel Sayısı, İSMMMO Yayını, 57-73 (İngilizce) ve 291-307 (Türkçe) (2006).

Demir, V., “İhtiyarilikten Yararlanan Mükellefler İçin Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Önemli Konular”, Bilanço Dergisi, Bursa SMMMO,  Sayı:67, 43-47 (2005).

Demir, V., “Aile İşletmelerinde Teknoloji Kullanımı ve Muhasebenin Fonksiyonu”, The Family Business- Aile Şirketleri Yönetimi Dergisi, Sayı:4,  Ekim-Kasım  (2004).

Demir, V., “Yöneticilerin Bilmesi Gereken Finansal Konular”, The Family Business- Aile Şirketleri Yönetimi Dergisi, Sayı:3,  Ağustos-Eylül  (2004).

Demir, V., “Aile İşletmelerinde Cari Hesap Sorunları”, The Family Business- Aile Şirketleri Yönetimi Dergisi, Sayı:2,  Haziran-Temmuz  (2004).

Demir, V.,  “Aile İşletmelerinde Bütçe Başarısızlıkları”, The Family Business- Aile Şirketleri Yönetimi Dergisi, Sayı:1,  Nisan-Mayıs (2004).

Hacırüstemoğlu, R. ve Demir, V., “Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Vergi-Finansman-Muhasebe Boyutuyla  İncelenmesi”, Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın’a Armağan, SBF Yayın No:590, TÜRMOB Yayın No:221, 261-281 (2003). (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir.)

Hacırüstemoğlu, R., Demir, V., “Muhasebenin Yönetim Aracı Olarak Kullanımı”, Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Cilt: 5, Sayı:17, 15-19 (2002).

Hacırüstemoğlu, R., Demir, V., “Madde ve Malzeme Maliyetlerine Vergisel Yaklaşım”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:61, 7-24 (2002).

Hacırüstemoğlu, R., Şakrak, M. ve Demir, V., “Etkin Performans Ölçüm Aracı (EVA) (Ekonomik Katma Değer-Ekonomik Kar Yaklaşımı)”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:59 (2002).

Yüksel, A., Demir, V. “Bankalarda Denetim ve İç Kontrol Yapısı Eksikliğinin Sonucu: Finansal Kriz”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:55, 106-118 (2001).

Demir, V., Sipahi, B., “Satıcı Firmalar (Factor Kullananlar) Açısından Factoring İşlemlerinin Finansman ve Muhasebe Boyutuyla İncelenmesi, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı:53, 161-178 (2000).

Demir, V., “Türkiye’de Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Sayı: 51, 128-135 (2000).

Demir, V., “Geçici Aktif Hesap Kavramı ve Gelecek Aylara-Yıllara Ait Giderler”, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, Süryay Sürekli Yayınlar, 96-103 (2000).

Demir, V., “Fevkalade (Olağanüstü) Amortisman ve Doğal Afetler Nedeniyle Fevkalade Amortisman Ayrılmasının Muhasebeleştirilmesi I-II”, Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayınları, Sayı:95, 89-97 ve Sayı:96, 138-145 (2000).

Demir, V., “İç Kontrol Yapısı ve SAS 55 ile SAS 78′in Karşılaştırılması”, Muhasebe-Finansman Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı:11, 89-105 (1999).

Görseller