Tezsiz Yüksek Lisans süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Ders Seçimi

 ◊ Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır

SBE YÖNETMELİĞİ MADDE 27 :

(1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgikazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 dersile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak veyarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısızolarak değerlendirilir.                                                                                                                                                       

2. Danışman Ataması

SBE YÖNETMELİĞİ MADDE 29:

(1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisive Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ilk yarıyıl sonuna kadar bir danışman atanır. Öğrencinin kayıtyenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanıolmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır. Gereklihallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile heryarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir.

3. Proje

◊ Proje kayıtları öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

SBE YÖNETMELİK MADDE  30

(1) Öğrencinin, ikinci veya üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar projedersine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda projesini Enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde ve sayıdahazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi kredisiz olup danışman tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir veEnstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez kayıt yaptırır. Ancak buYönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde derslerini ve projesini başarı iletamamlamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

4. Diploma

SBE YÖNETMELİK MADDE 30

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesini Enstitüye teslim eden öğrenci, Üniversitenindiğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıylatezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararıaldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesiverilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir.Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(6) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları veAGNO’su yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.