Tezsiz Yüksek Lisans süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Ders Seçimi

 ◊ Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır

SBE YÖNETMELİĞİ MADDE 25 :

(1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Mezuniyet için toplamda en az 90 AKTS kredinin tamamlanması gerekir.                                                                                                                                                       

2. Danışman Ataması

SBE YÖNETMELİĞİ MADDE 27 (Değişik:RG-13/12/2014-29204):

(1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ilk yarıyıl sonuna kadar bir danışman atanır. Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri danışman olarak atanabilir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders ekleme/bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir.

3. Proje

◊ Proje kayıtları öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

SBE YÖNETMELİK MADDE  25

(1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Mezuniyet için toplamda en az 90 AKTS kredinin tamamlanması gerekir.

4. Diploma

SBE YÖNETMELİK MADDE 28

(1) Öğrencinin, proje dersinin ilk açıldığı yarıyılda projeye kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda projesini Enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde ve sayıda hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi danışman tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir ve Enstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez kayıt yaptırır. Projesi ikinci defa başarısız olan öğrenci için yeni bir proje danışmanı ve proje konusu belirlenir.

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesi Enstitüye teslim edilen öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(6) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.