Tezli Yüksek Lisans süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Ders Seçimi

◊ Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

SBE YÖNETMELİK MADDE 22

(1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalının önerisive Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Danışmanlıkgörevi, ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili program koordinatörü tarafından da yürütülebilir; bu durumda, anabilimdalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır.Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının konusuna göreÜniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi,Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de danışman olarakatanabilir.

(3) Tez çalışmasının ve programın niteliğine göre ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulununkararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından ikinci tezdanışmanı atanabilir.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemisonuna kadar Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrencinin kayıt yenilemeişlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir.

(5) Teze kayıtlı olan her öğrenci, teze ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren her yarıyıl sonunda danışmanınayazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısızolarak değerlendirilerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporu teslim edilmemesi ya daöğrencinin başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir, tezkonusu değiştirilebilir.

(6) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut danışmanın görüşüalınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

2. Danışman Ataması

SBE YÖNETMELİK MADDE 24

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundakiesaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezinsavunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teziEnstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüriüyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzeretez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri,biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrencinin tezini, Enstitü tarafından jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisindesavunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir veEnstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tezsavunması, sadece dinleyici olarak katılacak öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarınınkatılımına açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltmekararı verir ve bu karar tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ayrıca danışmanı kararıöğrenci otomasyon sisteminde başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirtir. Başarılı bulunan tez savunması 30 AKTSkredisi olarak değerlendirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüriönünde yeniden savunur. Düzeltme kararının verilmesinden sonra en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak savunmayagirmeyen veya düzeltmeleri yaparak girdiği savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencininEnstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülenbir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıylakendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş veonaylanmış üç nüshasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetimkurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşullarıyerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süreyi doldurduğutakdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.

3. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

SBE YÖNETMELİK MADDE 25

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundakiesaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezinsavunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teziEnstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüriüyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzeretez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri,biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrencinin tezini, Enstitü tarafından jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisindesavunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir veEnstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tezsavunması, sadece dinleyici olarak katılacak öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarınınkatılımına açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltmekararı verir ve bu karar tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ayrıca danışmanı kararıöğrenci otomasyon sisteminde başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirtir. Başarılı bulunan tez savunması 30 AKTSkredisi olarak değerlendirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüriönünde yeniden savunur. Düzeltme kararının verilmesinden sonra en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak savunmayagirmeyen veya düzeltmeleri yaparak girdiği savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencininEnstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülenbir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıylakendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.  

4. Mezuniyet İşlemleri

SBE YÖNETMELİK MADDE 25

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş veonaylanmış üç nüshasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetimkurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşullarıyerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süreyi doldurduğutakdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.

5. Diploma

SBE YÖNETMELİK MADDE 26

(1) Tez savunmasında başarılı olarak tezin onaylı üç nüshasını tez savunma sınavı tarihindenitibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrenciye, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerinegetirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomadaöğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı yer alır.Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği savunma tarihidir.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları veAGNO’su yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimselaraştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.