Tezli Yüksek Lisans süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Ders Seçimi

◊ Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

SBE YÖNETMELİK MADDE 20

(1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları, biri zorunlu Seminer dersi olmak üzere en az 60 AKTS kredilik en az sekiz ders ile 60 AKTS kredi ile ölçülen yüksek lisans tezinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite bünyesinde verilen lisans derslerinden seçilebilir.

2. Danışman Ataması

◊ Danışmanlık formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 22

(1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır ve tez konusu belirlenir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür. Üniversitedeki öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri danışman olarak atanabilir. Tezin ve programın niteliğine göre Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir.

(2) Teze kayıtlı olan her öğrenci, teze ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, teze kayıtlı olduğu süre boyunca her yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporlarının teslim edilmemesi ya da başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir, tez konusu değiştirilebilir.

3. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Kişisel tez değerlendirme tutanağı için tıklayınız

Tez teslim tutanağı formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 23

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve yüksek lisans tezi jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o tarihten hemen önceki faaliyet raporunda başarılı bulunduysa teslim edebilir. Enstitü öğrencinin tezini yüksek lisans tezi jürisi üyelerine iletir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili anabilim dalından, en az biri de yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının bulunması halinde jüri, bu kişinin de katılımı ile birlikte beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunması sadece dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve mazeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre verilebilir. Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.  

4. Mezuniyet İşlemleri

◊ Mezuniyet İşlemleri formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 23

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve yüksek lisans tezi jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o tarihten hemen önceki faaliyet raporunda başarılı bulunduysa teslim edebilir. Enstitü öğrencinin tezini yüksek lisans tezi jürisi üyelerine iletir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili anabilim dalından, en az biri de yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının bulunması halinde jüri, bu kişinin de katılımı ile birlikte beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunması sadece dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve mazeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre verilebilir. Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.

5. Diploma

SBE YÖNETMELİK MADDE 24

(1) Savunulmuş tezin onaylı üç kopyasını Enstitüye teslim eden öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.