Doktora süreci sırasıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Ders Seçimi

◊ Ders seçimleri öğrenci otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

SBE YÖNETMELİK MADDE 29

(1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kavramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, konuları bilimsel açıdan irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 60 AKTS kredilik en az yedi ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, tez önerisi, 90 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 120 AKTS kredilik en az 14 (ondört) adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, tez önerisi ve 90 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla 2 dersi Enstitü bünyesindeki yüksek lisans programlarından alabilir. Öğrenci başka yükseköğretim kurumunda yürütülmekte olan lisansüstü programlarından da ders alabilir. Öğrencilerin, Üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun izni gerekir. Lisans programlarından alınacak derslerin kredileri, doktora programında tamamlanması gereken krediye sayılmaz.

(4) Bir doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini başarı ile tamamlayan öğrenci doktora programından ayrılmak isterse, eğitimine aynı konudaki yüksek lisans programında devam edebilir.

2. Danışman Ataması

◊Danışmanlık Formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 31

(1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç üçüncü yarıyılın ders ekleme bırakma döneminin sonuna kadar bir danışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi, yeterlilik sınavına hazırlanması ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür. Danışman öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından atanır. Tezin ve programın niteliğine göre Üniversiteden veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir. 

3. Doktora Yeterlik Sınavı

◊Doktora Yeterlilik Sınavı Sonuç Belgesi formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 32

(1) Derslerini ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programla ilgili temel konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı, derslerin tamamlanmasını takiben iki yarıyıl içinde yapılmak zorundadır. Doktora yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencinin, sınava gireceği yarıyılın kayıt yenileme döneminde Öğrenci Otomasyon Sistemini kullanarak doktora yeterlik sınavı sürecini başlatması gerekir.

(2) Doktora yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığındaki öğretim üyeleri arasından atanan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavları doğrudan yapabileceği gibi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşan 5 kişilik sınav jürileri de kurabilir. Sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanı ve diğer yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin bulunması gerekir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav doksan dakikadan az, yüz seksen dakikadan fazla; sözlü sınav altmış dakikadan az, yüz elli dakikadan fazla olamaz. Doktora yeterlik komitesi veya doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı (P) ya da başarısız (F) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Doktora Yeterlik Komitesi veya doktora yeterlik sınavı jürisi tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunarak süreci başlatan fakat sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavında başarısız olur.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl sonuna kadar aynı jüri ile tekrar sınava girer. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışmanının önerisi, anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile daha önce almamış olduğu dersler arasından en çok üç dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve doktora yeterlik sınavına iki kere daha girme hakkı kazanır. Bu sınavlarda da başarısız olan öğrenci için aynı uygulama tekrarlanır. Bu durumdaki öğrencilere, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki sınırlamalar uygulanmaz.

4. Doktora Tez Konusu Bildirimi

SBE YÖNETMELİK MADDE 33

(1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka biri ilgili anabilim dalından, diğeri dışından olmak üzere iki öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı atanmışsa komite toplantılarına o da katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin atandığı dönemi takip eden dönemlerde anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile komitede değişiklik yapılabilir.

5. Doktora Tez Önerisi Savunması

◊ Doktora Tez önerisi sınav tarihi bildirim formu için tıklayınız

◊ Doktora Tez önerisi savunma tutanağı formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 34

(1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını takip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini savunmak zorundadır. Öğrenci tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine sunar ve teslim ettiği tarihten en az iki hafta sonra komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Gerekli süre içerisinde tez önerisini sunmayan ya da tez önerisi reddedilen öğrenci için takip eden yarıyılın kayıt yenileme döneminin başından ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Böyle bir durumda yeni tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci savunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmaya da girmeyen ya da tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye bu madde hükümleri tekrar uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç en geç üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez komiteye rapor sunmayan ya da komite tarafından başarısız bulunan öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumdaki öğrenciler doktora sürecine, tez önerisi savunma aşamasından devam ederler.

6. Tez Çalışma Değerlendirme Toplantısı

◊ Tez izleme komitesi tutanak formu için tıklayınız

◊ Tez izleme sınav tarihi bildirim formu için tıklayınız 

SBE YÖNETMELİK MADDE 34

(1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını takip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini savunmak zorundadır. Öğrenci tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine sunar ve teslim ettiği tarihten en az iki hafta sonra komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Gerekli süre içerisinde tez önerisini sunmayan ya da tez önerisi reddedilen öğrenci için takip eden yarıyılın kayıt yenileme döneminin başından ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Böyle bir durumda yeni tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci savunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmaya da girmeyen ya da tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye bu madde hükümleri tekrar uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç en geç üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez komiteye rapor sunmayan ya da komite tarafından başarısız bulunan öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yeni danışman atanabilir ve yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumdaki öğrenciler doktora sürecine, tez önerisi savunma aşamasından devam ederler.

7. Doktora Tezinin Sonuçlanması

◊ Kişisel tez değerlendirme tutanağı formu için tıklayınız

◊ Tez teslim tutanağı formu için tıklayınız

SBE YÖNETMELİK MADDE 35

(1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve doktora tezi jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o tarihten hemen önceki son iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olduysa teslim edebilir. Enstitü öğrencinin tezini doktora tezi jürisi üyelerine iletir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunması sadece dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni tez konusu belirlenir. Gerekirse yeni danışman atanabilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş doktora tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve mazeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre verilebilir. Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

8. Mezuniyet İşlemleri

◊ Doktora mezuniyeti için gereken belgeler ve yapılacak işlemler için tıklayınız 

SBE YÖNETMELİK MADDE 35

(1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayarak Enstitüye teslim etmek ve doktora tezi jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci tezini Enstitüye ancak o tarihten hemen önceki son iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olduysa teslim edebilir. Enstitü öğrencinin tezini doktora tezi jürisi üyelerine iletir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde jüri üyeleri önünde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunması sadece dinleyici olarak katılacak herkese açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni tez konusu belirlenir. Gerekirse yeni danışman atanabilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş doktora tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Savunulmuş tezin onaylı kopyalarını bu sürede teslim edemeyen ve mazeretini Enstitüye bildiren öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay ek süre verilebilir. Tez kopyalarını bu sürede de teslim etmeyen öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır ve yeni tez konusu belirlenir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  

9. Diploma

SBE YÖNETMELİK MADDE 36

(1) Savunulmuş tezin onaylı üç kopyasını Enstitüye teslim eden öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Doktora diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalaması yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.