Hakan Pekcanitezeposta : hpekcanitez@gsu.edu.tr

Oda No : 201

Çalışma Alanları :

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1978

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 1986

Akademik Unvanlar :

Yardımcı Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı 1986

Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı 1992

Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı 1997

Mesleki Geçmişi :

1994-1996 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

1996-1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

2000-2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

2008-….. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Verdiği Dersler    : 

Akademik Yayınlar

Kitaplar

İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986 (Doktora Tezi)

Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara 1991

Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992

Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, 3.Bası, İzmir 1998

Medeni Usul Hukuku, Müfettişlik-Uzmanlık Giriş ve Yeterlik Sınavları, Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Giriş Sınavı, Kaymakamlık Sınavı,Müfettiş ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Hazırlık, I-II, Ankara 2000

Medeni Usul Hukuku Test Soruları, Açıklanmış Doğru Seçenekleri ile Mesleklere Giriş Sınavları Deneme Test Soruları, Ankara 2000

Hukukta Probleme Dayalı Öğrenim (Aktif Eğitim), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örneği, İzmir 2005

Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007 (Prof.Dr.Hakan Pekcanıtez Başkanlığında Doç.Dr.Haluk Konuralp, Doç.Dr.Muhammet Özekes, Yargıtay Tetkik Hakimi Mine Kaya, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanı Mustafa Özçelik, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Osman Çalışkan’dan oluşan bir heyet tarafından yazılmıştır)

Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Ankara 2012 (Prof.Dr.Muhammet Özekes,Nazım Kaynak ve Adem Kütük ile birlikte)

Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler, 5. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)

İcra ve İflâs Hukuku Temel Bilgiler, 8. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)

Medenî Usûl Hukuku, 13. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)

İcra ve İflâs Hukuku, 10. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof.Dr. Meral Sungurtekin Özkan ve Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)

Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, 13. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Muhammet Özekes ve Doç.Dr. Mine Akkan ile birlikte)

İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar, 11. Bası, Ankara 2012 (Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte)

Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 3. Bası, Ankara 2012 (Yard. Doç.Dr. Hülya Taş Korkmaz ve Yard. Doç.Dr. Nedim Meriç ile birlikte)

Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Bası, Ankara 2012 (Yard. Doç.Dr. Hülya Taş Korkmaz ve Yard. Doç.Dr. Nedim Meriç ile birlikte)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 2. Bası, Ankara 2012 (Yard. Doç.Dr. Hülya Taş Korkmaz ve Yard. Doç.Dr. Nedim Meriç ile birlikte)

İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 11.Bası, 11. Bası, Ankara 2012 (Doç.Dr. Mine Akkan ve Yard. Doç.Dr. Evrim Erişir ile birlikte)

Makaleler

Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire), Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1-4, 1980, s.249-275.

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1-4, 1988, s.439-495.

İflâsın Kaldırılması I, Adalet Dergisi, 1982/4, s.731-745.

İflâsın Kaldırılması II, Adalet Dergisi, 1982/5, s.926-937.

Geciken Adalet, Manisa Barosu Dergisi, 1987/20, s.21-27.

Davanın Sonucuna Katılma Yasağı (Hasılı Davaya İştirak Yasağı), İstanbul Barosu Dergisi, 1989/Ekim-Kasım-Aralık, C.63, S.10-11-12, s.594-623.

Die Interventionsarten im türkischen Zivilprozessrecht, Zeitschrift für Zivilprozess, 105 Band, 1992/4, s.469-486.

Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler, İzmir Barosu Dergisi, 1995/Nisan, S.2, s.103-113.

Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti, Anayasa Yargısı Dergisi 1995, C.XII, S.12, s.257-287.

Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Temmuz 1995, S.3, s.13-47.

Yargı Faaliyetinde Kişiliğin ve Kişilik Alanının Korunması, İzmir Barosu Dergisi, 1996 Ocak, s.9-28. (Çeviri)

Tüketici Mahkemeleri, İstanbul Barosu Dergisi, 1996/4-5-6, s.141-162.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, İzmir Barosu Dergisi, 1996 Temmuz, s.40-58.

Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler: Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında Yabancı Paraya Hükmedilebilir Mi?, İzmir Barosu Dergisi,1997 Ocak, s.10-21.

Medeni Yargıda Adil Yargılama, İzmir Barosu Dergisi, 1997 Nisan, s.35-55.

İcra Hukukunda Yabancı Para Alacakları, 25 Ekim 1998 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından Abant’ta düzenlenen “Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar II” konulu Sempozyuma sunulan tebliğ, Bankacılar Dergisi, Aralık 1998/27, s.17-62.

Cumhuriyetin 75.Yılında Yargı, Manisa Barosu, Dergisi, 1999 Nisan-Haziran, s.88 vd.

Avukatlık Ücret Sözleşmeleri, Manisa Barosu Dergisi, 1998 Ekim

Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, İzmir Barosu Dergisi, 1999 Ekim, s.21-42.

Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Prof.Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s.635-666.

Hukuki Dinlenilme Hakkı, Prof.Dr. Seyfullah Edis Armağanı, İzmir 2000, s.753-791.

Adil Yargılama Hakkının Unsuru Olarak Aleniyet İlkesi, Yargı Reformu 2000, Sempozyumu,İzmir 2000, s.408-427.

İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Bankalar Birliği, Bankalar, S.33, Haziran 2000, s.40-58.

Yargının Hızlanmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler, Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s.51 vd.

Avukatlık Sözleşmesi, Hukuk Kurultayı 2000, C.4, Ankara 2000, s.387-389.

Avrupa Medeni Usul Kanunu Taslağı ve Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Mahmut Birsel Armağanı, İzmir 2001,s.335-369. (Ar.Gör. Bilgehan Yeşilova ile bilikte)

İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?:Karar Tahlili, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce Armağanı, İzmir 2001,s.591-603.

Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslar arası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir 2002, s.389-427.

1512 Sayılı Noterlik Kanunu İle Noterler Birliği Tarafından Hazırlanan Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’na Göre Noterlik Mesleğine Kabul, Noterler Birliği Dergisi, 2003

Milletlerarası Tahkim’de Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara 2003,s.115-152.

4949 sayılı Kanunla İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl16, S.49, Kasım/Aralık 2003, s.137-158.

İcra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler, Bankacılar Dergisi, S.47,Aralık 2003, s.83-93.

Avukatlıkta Serbest Dolaşım ve Yerleşme Hakkı, Hukuk Kurultayı 2004, Ankara 2004, s.384-392.

Medeni Usul Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi,(HUMK.m.445/11), 75. Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru’ Armağanı, Ankara 2004, s. 515-553.

Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulanması, İcra ve İflas Kanunundaki Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004/68, s. 33 vd.

İflâsın Ertelenmesi, İstanbul Barosu Dergisi, 2005/2, s.323-359.

Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısı Taslağının İcra ve İflâs Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Türk İsviçre Hukuku Haftası, İstanbul 2005, s. 181-201.

Bankacılık Kanunu’nun İcra ve İflâs Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Bankacılar Dergisi, Aralık 2005, s.25-45. (Yard.Doç.Dr.Güray Erdönmez ile birlikte)

Medenî Usûl Hukuku’nda Görev Kurallarının Zaman İtibariyle Uygulanması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/2, s. 163-192.

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın Tanıtımı, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- V, Ankara 8-9 Eylül 2006, s.3-31.

Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, Hukukî Perspektifler Dergisi Eylül 2006, s. 69-78.

İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- IV, Ankara 30 Eylül-1 Ekim 2005, s.234-255.

İstinaf Mahkemeleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/1, s.17-30.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Tanıtımı, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- VI, İzmir-Çeşme 19-20 Ekim 2007, s. 247-264.

Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Uğur Alacakaptan’A Armağan, C.II, İstanbul 2008, s. 533-561 (Ar.Gör. Erdem Akyazılı ile birlikte)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Genel Olarak Tanıtımı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 22-29 Mart 2008, s.17-34.

Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi, Halûk Konuralp Anısına Armağan, C.I, Ankara 2009, s.789-850.

Özel Uzman (Bilirkişi) Görüşü ve Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Saim Üstündağ’A Armağan, İstanbul 2009, s. 397-419.

İflâsın Ertelenmesinin Değerlendirmesi ve Eleştirmesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, s. 211-225.

Belirsiz Alacak Davası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Bilge Umar’A Armağan, C.I, İzmir 2010, s.509-552.

İflâsın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bakış, Legal Medenî Usûl ve İcra –İflâs Hukuku Dergisi 2010/3, s.477-499.

İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı Taslağı, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IX, Ankara 15-16 Ekim 2010, s. 77-89.

İstanbul Tahkim Merkezi Taslağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Burhan Ceyhan’A Armağan, İzmir 2012, s.635-655.

6352 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması, İstanbul Barosu Dergisi 2012/6, s.18-39. (Yard.Doç.Dr.Evrim Erişir ile birlikte)

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğündeki Komisyon Görevleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyon Başkanlığı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Komisyon Başkanlığı

İcra ve İflâs Kanunu Komisyon Başkanlığı

Görseller