AliFaikDemir

eposta : fdemir@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları :

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi

•  1995-2000 Uluslararası İlişkiler Doktorası İstanbul Üniversitesi S.B.F. İstanbul

•  1992-1995 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Y. Lisansı İstanbul Üniversitesi S.B.F. İstanbul

•  1988-1992 Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi S.B.F Ankara

•  1980-1988 Galatasaray Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi

•  2010- Doçent Galatasaray Universitsi İstanbul

•  2000- Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İstanbul

•  1994-2000 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İstanbul

Verdiği Dersler

•  Türk Dış Politikası

•  Türkiye’de Siyasal Yaşam ve Güncel Dış Politika

•  RPP 442-Lobicilik ve Türk Dış Politikası

•  Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

•  Orta Asya ve Kafkaslarda Uluslar ve Strateji

•  Türk Dış Politikasında Karar Alma Süreci

•  Avrupa Bütünleşme Tarihi

•  Türkiye’nin Dış Politika ve Güvenlik Sorunları

Akademik Yayınlar

Kitap

Ali Faik Demir-Nebahat Akgün Çomak, 2009, , İstanbul, Bağlam Yayınları: Şaman ve Türk Dünyası

2007, Ali Faik Demir, , İstanbul, Bağlam Yayınları: Türk Dış Politikasında Liderler

A.Faik Demir, 2003, , İstanbul, Bağlam Yayınları: Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya

Makale

A.Faik Demir, 2003, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Armağan Listesi No:4: Türkiye-Rusya İlişkilerinde Azerbaycan’ın Rolü

A. Faik Demir, 1999, Derleyen:Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilerde Yeni Bakışlar Yeni Alanlar, İstanbul, Der Yayınları: Jeopolitiğe Günümüzden Bir Bakış

A. Faik Demir, 1997, Bahar, Galatasaray Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul: Su Sorununun Hukuki Boyutu ve Fırat-Dicle Örneği

A. Faik Demir ve Konuralp Pamukçu, 1996, Derleyen:Faruk Sönmezoğlu, Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul, Bağlam Yayınları: Fırat-Dicle Havzası’nda Türkiye’nin Su Politikası

A. Faik Demir, 1996, Derleyen:Faruk Sönmezoğlu, Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul, Bağlam Yayınları: SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

Bildiri

A.Faik Demir, 2005, 27 Ocak, Güney Kafkasya’ya Güncel Bir Bakış Sempozyumu , Harp Akademileri : Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikaları

A.Faik Demir , 2004, Türkiye’nin Kafkaslar Politikası, Ankara Üniversitesi S.B.F: Gürcistan ile İlişkiler

A. Faik Demir, 2001, Nisan, Institut Français D’Etudes Anatoliennes, Table-Ronde Sur le Caucase, Le Programme de Recherche Turquie-Mer Noire, İstanbul: Le rôle de l’Azerbaïdjan dans les relations turco-russes

A. Faik Demir, 2001, Mayıs, , İstanbul Üniversitesi S.B.F.: Türkiye’nin Bakışından Transkafkasya

Kitap Bölümü

Ali Faik Demir, 2010, Prof.Dr. Hasret Çomak, 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Kocaeli, Umuttepe Yayınları: Liderlerin Türk Dış Politikasına Bakışları, Yönetme Şekilleri ve Öncelikleri

Ali Faik Demir, 2006, Mustafa Aydın-Çağrı Erhan, Beş Deniz Havzasında Türkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, s:103-133: Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya Yönelik Dış Politikasını Oluşturmasında Rol Oynayan Unsurlar

A.Faik Demir, 2004, Derleyen:Prof.Dr.Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları: Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya Yönelik Dış Politikası

A.Faik Demir, 2003, Derleyen:Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Yayınları: AB’nin Güney Kafkasya Politikaları

A.Faik Demir, 2003, Derleyen:Ertan Efegil-Pınar Akçalı, Orta Asya’nın Sosyo-Kültürel Sorunları:Kimlik, İslam,Milliyet ve Etnisite, İstanbul, Gündoğan Yayınları: Orta Asya Cumhuriyetleri’nde İslam ve Etnisite

Yüksek Lisans Tezi

A. Faik Demir, 1995, Yüksek Lisans Tezi, , İstanbul Üniversitesi S. B. F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: Fırat-Dicle Sorunu ve Türkiye’nin Güney Komşularına Yönelik Su Politikası

Doktora Tezi

A. Faik Demir, 2000, Doktora Tezi, , İstanbul Üniversitesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler: Türk Dış Politikası Açısından Transkafkasya’nın Yeri ve Önemi

Dergilerde yayımlanan makale

A.Faik Demir, 2005, février, Michel Korinman et Sadi Lakhdari, Outre-terre Revue Française de Géopolitique, No:10: Les Turcs et le Caucase

A.Faik Demir, 2003, Strarejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sonrası Türkiye ile Orta Asya Arasındaki İlişkiler ve Bu Konuda Etkili Olan Faktörler

A. Faik Demir, 1995, Galatasaray Üniversitesi Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi: Tarihsel Süreç İçinde Fırat-Dicle Sorunu

Bilimsel toplantılarda sunulan/basılan bildiri

A.Faik Demir, 2004, Ermeni Meselesi ve Kafkasya, Marmara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 7-8: SSCB Sonrası Dönemde Bölgesel Sorunlar Çerçevesinde Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Görseller